Hoitotyön johtaminen ensihoidon ja päivystyksen toimialueella

Toimialueylihoitaja Katriina Peltomaa

Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen ylihoitaja vastaa hoitotyön johtamisesta, kehittämisestä ja koordinoinnista yhdessä osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajan kanssa. Toimialueeseen kuuluvat päivystys, päivystysosasto, selviämishoitoyksikkö ja ensihoitokeskus.

Päivystyksen ja ensihoidon hoitotyötä tehdään moniammatillisissa ryhmissä, joihin kuuluu sairaanhoitajia, ensihoitajia, lääkäreitä, perushoitajia, lääkintävahtimestareita, sihteereitä ja laitoshuoltajia. Ensihoitopalvelut toimivat kiinteässä yhteistyössä päivystyksen kanssa, osana päivystyspotilaan hoitoketjua.

Ensihoitokeskuksessa toimii lääkäriyksikkö, kenttäjohtamisyksikkö, vaativan hoitotason yksiköt sekä kiireetön sairaankuljetus. Ensihoitopalvelut tekevät arvion ensihoidon tarpeesta kohdatessaan potilaan, aloittavat tarvittaessa kiireellisen hoidon ja kuljettavat potilaan hoitoyksikköön.  Päivystyksessä arvioidaan hoidon kiireellisyyttä ja hoidon tarvetta. Tämän perusteella potilaalle voidaan antaa hoito-ohjeita, ohjata hänet omalle terveysasemalle tai päivystykseen tarpeenmukaiselle hoitolinjalle.

Päivystys toimii yhteispäivystyksenä palvellen koko Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Päivystyksessä hoidetaan noin 64 000 päivystyspotilasta vuodessa. Päivystyksen yhteydessä toimii 16-paikkainen päivystysosasto, jossa keskimääräinen hoitoaika on noin 1 vuorokausi. Päivystysalueen sisällä on 5-paikkainen selviämishoitoyksikkö, jossa hoidetaan akuuttipäivystyshoitoa tarvitsevia päihtyneitä potilaita. Hoitoaika on noin 1 vuorokausi. Selviämishoitoyksikön tärkeä osa hoitoa on potilaiden motivointi ja puheeksiotto keskustelut sekä päihdepalvelujen järjestäminen jatkohoitoon.

Ensihoidon ja päivystyksen hoitotyössä korostuu laaja-alainen osaaminen. Meille merkittäviä painopistealueita ovat akuuttihoitotyön lisäksi palvelukulttuurin kehittäminen, kuntouttava ote hoitotyössä, ikäihmiset, päihdepotilaat sekä potilasohjaus. Päivystysalueelle on jalkautunut useita erityisosaajia kuten fysioterapeutti, geronomi, osastofarmaseutti, kriisityöntekijä sekä psykiatriset sairaanhoitajat joiden kanssa yhteistyössä pystymme palvelemaan potilaita yhä moniammatillisemmin.

Palaa takaisin Hoitotyö -sivulle

Päivitetty: 7.2.2017 15:38