​Konservatiivisen hoidon toimialue

Hoitotyön johtaminen konservatiivisella toimialueella

Konservatiivinen toimialue jakautuu 6 vastuualueeseen. Alueella on toimialueylihoitaja, 2 ylihoitajaa ja sairaanhoitopiirin yhteinen klinikkaopettaja sekä 21 osastonhoitajaa. Toimintamuotoja ovat vuodeosastohoito, poliklinikka- ja päiväsairaalatoiminta. Hoitotyön painopistealueet ovat potilaslähtöinen hoito, sitoutunut henkilökunta ja vaikuttavat hoitoprosessit sekä taloudellinen toimintatapa. Potilaan hyvä hoito on potilaslähtöistä ja perhekeskeistä toimintaa. Potilaan perhe ja läheiset voivat olla halutessaan mukana potilaan hoidossa potilaan tarpeiden mukaisesti.

Ylihoitajan hoitotyön johtamisen tavoitteena on yhdessä osastonhoitajien kanssa luoda edellytykset laadukkaalle hoitotyölle.  Johtamisessa panostetaan henkilöstön hyvinvointiin, saatavuuteen, henkilöstön osaamiseen ja kehittämiseen, hoitotyön kirjaamiseen ja opiskelijaohjaukseen. Painopisteenä ovat käytännön hoitotyön toimintojen kehittäminen toimivien palveluprosessien näkökulmasta turvallisen potilashoidon takaamiseksi. Ajankohtaisempina asioina ovat kuntouttavan työotteen vahvistaminen ja polikliinisenhoitotyön kehittäminen. Hoitajien työnkuormittavuutta seurataan hoitoisuusluokituksen avulla säännöllisesti. Työhyvinvointimittarin ja opiskelijaohjauksen (CLES-T) laatumittausten tulosten perusteella alueella on onnistuttu asetetuissa tavoitteissa hyvin.

– Uuden idean synnyttäminen toimivaksi käytännöksi tarvitsee tietoista ja rationaalista toimintaa, jos haluat olla kanssamme sitä rakentamassa ota yhteyttä -

Toimialueylihoitaja Katriina Hakanen
katriina.hakanen@satshp.fi

Vastuualueet:
Fysiatrian- ja kuntoutus sekä sairaanhoidon hallinto.
Vakinaisia työntekijöitä alueella on yhteensä 150.

Toimialueylihoitaja vastaa hoitotyönjohtamisesta ja toimii toimialuejohtajan työparina ja ylihoitajien esimiehenä. Vastuualueeseen kuuluvat myös sairaanhoitopiirin yhteinen sanelujenkäsittelykeskus ja ravitsemusterapia. Sairaanhoitopiirin yhteinen klinikkaopettaja on sijoitettu konservatiivisen toimialueylihoitajan alaisuuteen. Toimialueylihoitaja on hallintoylihoitajan varahenkilö.

Fysiatrian ja kuntoutuksen toiminta jakaantuu Satakunnan keskussairaalaan sekä Satalinnan sairaalaan. Satakunnan keskussairaalassa toimivat fysiatrian poliklinikka ja palveluyksikkö sekä lääkinnällinen kuntoutus. Satalinnassa fysiatrian palveluyksikkö, päiväkuntoutus sekä kuntoutusvuodeosasto. Fysiatrian ja kuntoutuksen vastuualueeseen kuuluu lisäksi apuvälinekeskus. Koko vastuualueen toiminnassa näkyy vahvasti kuntouttava sekä moniammatillinen työote. Työn ja sen vaikuttavuuden mittaamiseen käytetään valtakunnallisia laatu- ja vaikuttavuusmittareita.


Ylihoitaja Päivi Hautaoja
paivi.hautaoja@satshp.fi

Sisätautien vastuualue:
Neljä sisätautien vuodeosastoa, ajanvarauspoliklinikka, skopiayksikkö, sydänyksikkö, dialyysi ja reumataudit.

Vakinaisia hoitotyöntekijöitä alueella on 166.

Sisätautien vastuualueella toteutetaan moniammatillista, potilaslähtöistä erikoissairaanhoitoa. Yksiköissä hoitotyöntekijät ovat pääasiassa sairaanhoitajia. Kaikissa yksiköissä toteutuu autonominen työvuorosuunnittelu. Ajankohtaisia asioita ovat työkierron toteuttaminen, työnjakomallien kehittäminen, sekä ikäjohtamiseen liittyvät kysymykset. Pois syrjästä – hankkeen osana hematologian osastolla pilotoidaan Lapset puheeksi – menetelmää erikoissairaanhoitoon.


 

Ylihoitaja Tuula Huumonen
tuula.huumonen@satshp.fi

Vastuualueet:
Keuhko- ja ihosairauksien, syöpätautien yksikkö, neurologian vastuualue sekä lastentautien ja lastenneurologian yksiköt.

Vakinaisia hoitotyöntekijöitä alueilla on yhteensä 199.

Keuhkosairauksien vastuualueella toteutetaan potilaslähtöistä hoitotyötä ja moniammatillista erikoissairaanhoitoa niin poliklinikoilla kuin osastotyössäkin. Ajankohtaisimpana asiana COPD-kuntoutusprosessin mallintaminen ja hoitotyön osuus prosessissa.  Ihotautien toiminta on pääasiassa poliklinikkatoimintaa, jossa hoitajilla on myös omia vastaanottoja. Sairaanhoitajat hoitavat, ohjaavat, neuvovat, tukevat sekä osallistuvat monella tavalla potilaan kokonaishoidon toteutukseen.

Syöpätautien vastuualue muodostuu onkologian poliklinikasta ja sädehoitoyksiköstä. Yksiköt toimivat kiinteässä yhteistyössä ja osittain yhteisissä tiloissa. Sairaanhoitajat ja röntgenhoitajat toteuttavat polikliinistä hoitotyötä melko itsenäisesti. Ajankohtaisina hankkeina hoitotyön kirjaamisen sisällön kehittämien sekä Pois syrjästä – hankkeen osana pilotoidaan Lapset puheeksi – menetelmää erikoissairaanhoitoon.

Neurologian vastuualueeseen kuuluvat neurologian poliklinikka ja vuodeosasto sekä hengityshalvauspotilaat. Vastuualueen toiminnassa näkyy vahvasti neurologisen potilaan kuntoutus sekä moniammatillinen työote.

Lastentaudeilla tavoitteena on yksilöllinen, turvallinen, perhekeskeinen ja hoidon jatkuvuuden turvaava hoito. Hoitotyön kehittämisen keskeisiä alueita ovat mm. perhelähtöisyys ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Lastenneurologialla korostuu myös moniammatillinen yhteistyö.

Lastentaudit valmistautuvat uusiin tiloihin siirtymiseen vuoden 2015 alusta ja siirtyvät samalla eri toimialueelle.

Palaa takaisin Hoitotyö -sivustolle

Päivitetty: 7.2.2017 15:39