​Psykiatrinen hoitotyö

Toimialueylihoitaja Jussi Hänti
etunimi.sukunimi@satshp.fi


Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon toimialueella on hoitotyön ammattilaisia yhteensä yli 300. Toimialueeseen kuuluvat lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian vastuualueet. Toimialueella on vuodeosasto-, poliklinikka- ja päiväsairaalatoimintaa sekä psykiatrian uudempia liikkuvia ja toiminnallisia malleja. Toimialueylihoitajan työalueeseen kuuluu tällä hetkellä varsinaisten psykiatrian toimialueylihoitajan tehtävien lisäksi aikuispsykiatrisen avohoidon ja vanhuspsykiatrian yksiköt.

Toimialueylihoitaja vastaa yhdessä kahden ylihoitajan ja osastonhoitajien kanssa hoitotyön tuloksellisesta toiminnasta. Tämä tarkoittaa vastuuta henkilöstön osaamisesta, hyvinvoinnista, näyttöön perustuvasta käytännöstä ja potilasturvallisuudesta. Ylihoitajat ja osastonhoitajat tukevat ja kannustavat henkilöstöä yhä vaativampiin ja haasteellisiin tehtäviin perustehtävää unohtamatta. Työuralla voi joustavasti siirtyä eri työyksiköihin ja eri työtehtäviin.

Psykiatrisen hoidon toimialueella on koulutusmyönteinen maine. Toiminta on tulevaisuuteen suuntautunutta, hoitotyön kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen ja kehityksen seuraamista, ja tämän pohjalta hoitotyön kehittämistarpeiden ja henkilökunnan koulutustarpeiden tunnistamista. Tutkimus- ja opetusyhteistyötä tehdään erityisesti Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kanssa.

Ylihoitaja Paula Ranne
etunimi.sukunimi@satshp.fi

 

Psykiatrinen erikoissairaanhoito on vaativinta osaamista edellyttävä osa mielenterveyspalveluista. Toiminta on moniammatillista ja edellyttää yhteistyötä kuntien perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin kanssa. Psykiatrisen hoidon toimialue jakaantuu lastenpsykiatriaan, nuorisopsykiatriaan ja aikuispsykiatriaan. Toimipisteitä on eri puolella Satakuntaa.

Psykiatrisen toimialueen aikuispsykiatrian vastuualueella ylihoitaja vastaa laadukkaasta hoitotyöstä ja sen tuloksellisuudesta yhteistyössä yksiköiden osastonhoitajien kanssa. Työn keskeisinä painopistealueina ovat hoitohenkilökunnan osaaminen, työhyvinvoinnin edistäminen, potilasturvallisuus ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen kehittäminen. Hoidossa keskeistä on moniammatillisuus ja omahoitajatoiminta.

Työalueeseen kuuluu akuuttipsykiatrian, kuntoutuspsykiatrian, yleissairaalapsykiatrian, päihdepsykiatrian vuodeosastoja,  poliklinikkatoimintaa sekä toiminnallisten terapioiden (työterapia,  musiikkiterapia, liikunta ja fysioterapia) yksiköt. Tiivis yhteistyö ja joustavuus hoitotyön ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä toimialueen eri yksiköiden välillä on tärkeää.

Ylihoitaja Kristiina Puolakka
etunimi.sukunimi@satshp.fi

Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria,
Psykiatrian tutkimus- ja kehittämisyksikkö

Psykiatrisen hoidon toimialue jakaantuu lastenpsykiatriaan, nuorisopsykiatriaan ja aikuispsykiatriaan. Toimipisteitä on eri puolella Satakuntaa. Psykiatrinen erikoissairaanhoito on vaativinta osaamista edellyttävä osa mielenterveyspalveluista. Toiminta on moniammatillista ja edellyttää yhteistyötä kuntien perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin kanssa.

Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian ylihoitaja vastaa yhdessä osastonhoitajien kanssa näiden alueiden laadukkaasta hoitotyöstä ja sen tuloksellisuudesta. Keskeisinä painopistealueina ovat hoitohenkilökunnan osaamisen, voimavarojen ja resurssien riittävyydestä huolehtiminen, potilasturvallisuus sekä näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen kehittäminen. Hoidossa keskeistä on moniammatillisuus ja omahoitajatoiminta.

Satakunnan sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian vastuualueella toteutetaan alle 13-vuotiaiden lasten psyykkisten häiriöiden erikoissairaanhoitotasoista tutkimusta ja hoitoa. Nykyaikainen lastenpsykiatrinen tutkimus ja hoito ovat lapsen ja hänen ympäristönsä kokonaisvaltaista arviointia ja auttamista tavalla, jossa integroituu yksilökeskeinen, perhekeskeinen ja verkostokeskeinen teoria ja hoitokäytäntö.

Nuorisopsykiatrian yksikkö toimii nuorten psyykkisten häiriöiden tutkimus- ja hoitopaikkana. Palvelut on tarkoitettu 13-22 -ikäisille nuorille. Osastohoidossa ikäraja on 13-17. Toimintaa on kehitetty avohoitopainotteisemmaksi. Tavoitteena on nopea hoidon tarpeeseen vastaaminen, yhteistyö perustason toimijoiden kanssa sekä yksilöllisestä tarpeesta lähtevä hoidon tarpeeseen vastaaminen. 

Psykiatrian tutkimus- ja kehittämisyksikkö koordinoi ja tukee erilaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa psykiatrian toimialueella. Ylihoitaja edustaa yksikössä hoitotieteen alan näkökulmaa ja tietämystä.


Palaa takaisin Hoitotyö -sivulle

Päivitetty: 23.9.2015 9:54