​Näyttöön perustuva kehittäminen

Sairaanhoitopiirin hoitotyön kehittämistä toteutetaan näyttöön perustuvin menetelmin ja hyödyntäen sekä tutkimukseen, arviointiin että kokemukseen perustuvaa tietoa. 

Kehittämistä toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. 

Kehittämistoiminta perustuu Satakunnan sairaanhoitopiirin hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmassa sekä Tyks erva hoitotieteellisessä tutkimusohjelmassa määriteltyihin painopistealueisiin.

Satakunnan sairaanhoitopiirin hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma vuoteen 2018 
ERVA hoitotieteellinen tutkimusohjelma 2016-2018


Perushoidon laadun kehittäminen

Tärkeänä kehittämiskohteena hoitotyössä on potilaan perushoidon laadun edistäminen ja yhdenmukaisten toimintamallien kehittäminen perushoidon toteuttamiseen. Sairaanhoitopiiri toteuttaa yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä länsi-rannikon alueen ammattikorkeakoulujen kanssa perushoidon laadun kehittämishanketta (STEPPI –hanke). Hankkeen puitteissa kehitetään hoitohenkilökunnan osaamista perushoidon eri alueilla, kuten painehaavojen ehkäisyssä, kivun hoidossa, potilaan unen laadun tukemisessa vuodeosastoilla, hygieniasta ja aseptiikasta huolehtimisessa, suun hoidosta sekä ravitsemushoidossa. Hankkeen puitteissa on tehty ja jatkossakin tehdään useita sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetöitä. Linkeistä on luettavissa valmistuneet työt.

 

Aikuispotilaan suun hoito https://www.theseus.fi/handle/10024/122145 
Nukkumisen edistäminen https://www.theseus.fi/handle/10024/122636 
Pahoinvoinnin ja oksentelun helpottaminen https://www.theseus.fi/handle/10024/124080

 

Potilas- ja asiakasohjaus

Potilasohjauksen tavoitteena on tiedon ja tuen avulla auttaa ohjattavaa itsenäiseksi selviytyjäksi sairautensa tai terveysongelmansa kanssa. Ohjauksessa keskeistä on tiedon antaminen, koska tieto edistää hoidon onnistumista ja hoitoon sitoutumista. Sairaanhoitopiirin hoitotyöhön kuuluu aktiivinen, tavoitteellinen ja monia menetelmiä hyödyntävä, näyttöön perustuva potilas- ja asiakasohjaus. 

Sairaanhoitopiirissä potilas- ja asiakasohjausta on kehitetty systemaattisesti useita vuosia. Yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa on toteutettu hoitohenkilökunnalle suunnattua Taitava potilasohjaaja –koulutusta.

Sairaanhoitopiirissä on käytössä yhtenäiset ohjeet potilas- ja asiakasohjeiden laadinnasta, ulkoasusta ja hyväksymisestä. Potilasohjeissa käytetään myös selkokieltä. Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilas- ja asiakasohjeet on löydettävissä hoito-ohjeet.fi sivustolta.

 

Linkki hoito-ohjeet.fi sivustolle

 

Hoitohenkilökunnan osaaminen ja urakehitys

Sairaanhoitopiirissä pidetään tärkeänä hoitohenkilökunnan osaamisen varmistamista ja uralla kehittymisen mahdollisuuksia. Tästä syystä on käynnistetty hanke, jonka tavoitteena on luoda hoitohenkilökunnan näyttöön perustuva, systemaattinen urakehitysmalli. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

Päivitetty: 6.4.2017 11:34