Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tietosuojavastaava

 Tietosuojavastaava

  • Yleistä
  • Hyvä tietää
  • Yhteystiedot

Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä pitää lain mukaan olla tietosuojavastaava. Hän seuraa ja valvoo potilastietojen käyttöä. Tietosuojavastaava on potilaan ja henkilökunnan tukena tietosuoja-asioissa.
 
Sairaala säilyttää tietoja jokaisesta potilaastaan. Tiedot koskevat muun muassa potilaan henkilötietoja ja potilaan terveydentilaan liittyviä asioita. Potilastiedot täytyy pitää salassa. Niitä voivat lukea vain ne ihmiset, jotka osallistuvat hoitoosi siellä, missä sinua hoidetaan. Tietojasi voidaan lukea vain siltä osin, kun hoitosi vuoksi on tärkeää. Lääkärien ja hoitajien lisäksi potilastietojasi käsittelevät esimerkiksi osastonsihteerit. 

Kun joku lukee sähköisestä potilastietojärjestelmästä tietojasi, siitä jää merkintä, eli lokitieto. Siksi on mahdollista seurata, kuka on käyttänyt potilastietoja, milloin ja mihin tarkoitukseen. Potilastietojen käyttöä valvotaan säännöllisesti.

Sinulla on oikeus tarkastaa kuka on lukenut potilastietojasi. Jos epäilet, että potilastietojasi on käytetty asiattomasti, voit tilata lokitietosi oheisella lomakkeella. Lokitietojen tarkastus on ilmaista.


​Tietosuoja ja salassapito

Salassapitovelvollisuus

Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Henkilökunta ei voi siis kertoa asioitasi muille. Henkilökunta antaa tietoja terveydentilastasi omaisellesi tai muulle läheiselle ihmiselle vain, jos olet antanut siihen luvan.

Asiakirjatiedot

Potilasasiakirjoihin merkitään tietoja terveydentilastasi. Asiakirjojen tiedot täytyy pitää salassa. Niitä voivat lukea vain ne ihmiset, jotka osallistuvat hoitoosi siellä, missä sinua hoidetaan. Lain näkökulmasta myöskään omaiset eivät saa lukea sinun potilasasiakirjojasi. Omaiset saavat potilasasiakirjojen tietoja vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Yleensä suostumus pitää olla kirjallinen.

Potilastietorekisteri

Satakunnan sairaanhoitopiirillä ja alueen terveyskeskuksilla on käytössä yhteinen potilastietorekisteri. Sinua hoitava henkilökunta voi käyttää rekisterissä olevia potilastietoja, kun hoitaa sinua. Rekisteristä katsotaan vain sinun hoitosi kannalta oleellisia tietoja. Potilastietorekisterin olemassaolosta säädetään Terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Saat lisätietoja potilastietorekisteristä tiedotteestamme. 

Päättäminen läheisen puolesta

Joskus täysi-ikäinen potilas ei kykene itse päättämään hoidostaan. Hän voi esimerkiksi olla siihen liian sairas. Silloin potilaan läheiselle ihmiselle kerrotaan potilaan tilanteesta riittävästi tietoja. Läheistä ihmistä kuullaan, jotta saadaan tietää millaista hoitoa potilas itse haluaisi. (PotLaki 785/1992)

Alaikäinen ja tietojen luovutus

Alaikäinen voi kieltää tietojensa antamisen huoltajilleen tai muille läheisilleen, jos hän on kykenevä päättämään itse hoidostaan. Alaikäisen kykyyn päättää asioista vaikuttaa hänen ikänsä ja kehitystasonsa. Lääkäri tai muut terveydenhuollon ammattihenkilöt arvioivat alaikäisen kehitystason. (PotLaki 785/1992)

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaus

Sinulla tai laillisella edustajallasi on oikeus tarkastaa tiedot, joita sinusta on kirjoitettu potilasasiakirjoihin. Jos tieto on mielestäsi virheellistä, voit vaatia sen oikaisemista.

Mikäli tarkastuspyyntö tai korjaus evätään, sinulla on oikeus saada siitä kirjallinen perustelu. (Tietosuojalaki 1050/2018.)

Voit tarkastaa sinusta kirjoitetut tiedot joko hoitopaikassasi tai voit sopia erikseen ajankohdan, jolloin tulet tarkastamaan tietosi.

Kopiopyyntö

Voit myös pyytää tiedoistasi kopiot. Silloin sinun pitää tehdä kirjallinen kopiopyyntö. Voi toimittaa sen sairaalan potilaskertomusarkistoon tai potilasasiamiehelle. Kopiopyyntöä varten on lomake, jonka voit täyttää.

Lomakkeen nimi on Rekisteritietojen tarkastuspyyntö.  Saat lomakkeen sairaalan neuvonnasta tai potilasasiamieheltä.

Voit myös itse kirjoittaa pyynnön. Kirjoita pyyntöön henkilötietosi, osoitetietosi ja selvitä mistä tiedoista haluat kopiot. Kopiopyyntö voi koskea esimerkiksi tiettyä hoitojaksoa, sairautta tai tapaturmaa. Allekirjoita lomake.

Pyrimme lähettämään kopiot kahden viikon kuluessa. Kiireellisessä tapauksessa voit ottaa yhteyttä potilaskertomusarkistoon tai potilasasiamieheen.

Virheellisen tiedon oikaiseminen

Jos haluat, että mielestäsi virheellinen tieto oikaistaan, tee kirjallinen oikaisuvaatimus. Virheen oikaisupyyntö tai kirjoittaa pyynnön itse. Kirjoita pyyntöön mitä tietoja haluat korjattavaksi ja mikä on oikea tieto. Kirjoita myös perustelut, miksi korjaus pitää tehdä.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Potilasasiakirjat ovat salaisia

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säätää, että potilasasiakirjoissa olevat tiedot täytyy pitää salassa. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille muuten, kuin erityistapauksissa. Potilasasiakirjoja saavat lukea vain ne ihmiset, jotka hoitavat potilasta. Laki määrittelee, että myös potilaan omaiset ovat sivullisia, eikä potilasasiakirjojen tietoja saa luovuttaa heille.

Tietoja voidaan luovuttaa joissain tapauksissa

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Joissain tapauksissa voidaan kuolleesta ihmisestä antaa tietoja ajalta, jolloin hän oli vielä elossa. Tietoja annetaan vain, jos omainen tai muu asianosainen pyytää niitä kirjallisesti ja tietojen antamiseen on perusteltu syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi tärkeän edun tai oikeuden ajaminen. Syy voi olla myös epäily, että potilaan hoidossa on tapahtunut hoitovirhe.

Potilasasiakirjojen tietoja voi käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on pyydetty. Näin sanoo Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), 13. pykälä.

Jos tarvitset omaisesi potilasasiakirjoihin sisältyvää tietoa, sinun pitää tehdä kirjallinen anomus. Kirjoita anomukseen, mihin tarvitset tietoja. Kirjoita anomukseen myös, mistä asioista tietoja pitäisi saada. Yleensä potilasasiakirjoista ei anneta kopioita. Pyyntöösi vastataan lausuntona. Lausunto vastaa kysymykseen, jonka olet anomuksessa esittänyt.

Kuolemansyyhyn liittyvät asiakirjat ovat salaisia

Myös kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat täytyy pitää salassa. Näitä asiakirjoja ovat esimerkiksi kuolintodistus ja ruumiinavauspöytäkirja. Niiden tietoja saa kuitenkin antaa lähiomaisille. Voit pyytää kopiota kuolintodistuksesta läheisesi viimeisestä hoitopaikasta.

Oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä vastaa poliisi. Siinä syntyneet asiakirjat eivät ole potilasasiakirjoja. Niiden sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää yleensä poliisi, joka vastaa kuolemansyyn selvityksestä.

Lisätietoa salassapidosta ja potilasasiakirjoista

Voit lukea koko Lain potilaan asemasta ja oikeuksista Finlex-verkkopalvelusta. 13. pykälä käsittelee potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapitoa. Pääset Finlex-verkkopalveluun klikkaamalla tästä.

Tietosuojavastaava, puhelin 02 627 71

sähköposti tietosuoja@satasairaala.fi

Sähköposti on suojaamaton. Älä lähetä sähköpostilla sellaisia tietoja, jotka haluat pitää salassa.

Päivitetty: 11.2.2019 11:37

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71
Faksi 02 627 7799
sähköposti kirjaamo@satasairaala.fi

Potilastietojen tilaaminen
Potilaskertomusarkisto

Satasairaala

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71

Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 4911

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359, 28450 Ulvila
Puhelin 02 627 71