Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Potilasasiamies

 Potilasasiamies

  • Yleistä
  • Hyvä tietää
  • Yhteystiedot

Potilasasiamiehen tehtävä on edistää potilaan oikeuksien toteutumista.

Jokaisessa terveydenhuollon yksikössä pitää olla nimetty potilasasiamies. Näin edellyttää laki potilaan asemasta ja oikeuksista (PotLaki 785/1992) eli potilaslaki. Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • avustaa potilasta muistutuksen tai muun valituksen teossa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • edistää potilaan oikeuksien toteutumista.

Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja ilmaisia.

Miten toimia epäkohdissa

Pyrimme siihen, että hoidamme sinua mahdollisimman hyvin ja yhteisymmärryksessä kanssasi. Jos hoidossasi tai kohtelussasi on kuitenkin ilmennyt ongelmia, toivomme, että keskustelet asiasta kyseisen lääkärin tai hoitajan kanssa. Ongelmat voidaan usein ratkaista keskustelemalla siellä, missä asiat ovat tapahtuneet.

Sinulla on mahdollisuus antaa palautetta toiminnastamme sähköisellä palautelomakkeella tai kirjallisesti. Käsittelemme kaikki palautteet. Jos haluat, saat vastauksen palautteeseen. Voit antaa palautetta toiminnastamme tästä.


Muistutus ja kantelu

Jos et ole tyytyväinen terveydenhoitoosi tai sairaanhoitoosi tai siihen liittyvään kohteluusi, sinulla on lain mukaan oikeus tehdä muistutus. Tee se hoitopaikkasi terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle (10§). Satakunnan sairaanhoitopiirissä näitä henkilöitä ovat toimialuejohtajat. Muistutukseen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla (15§). (PotLaki 785/1992.) 

Voit kirjoittaa muistutuksen itse tai täyttää valmiin muistutuslomakkeen.

Muistutuksen lisäksi voit tehdä kantelun aluehallintovirastoon. Satakunnassa kantelu tehdään  Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Pääset täyttämään kantelulomakkeen Lounais-Suomen Aluehallintoviraston sivuilla. Voit tehdä kantelun myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, eli Valviraan. Valviran kantelulomakkeen pääset täyttämään tästä.


Potilasvahinkoepäily

Jos epäilet hoitovahinkoa, sinulla on oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Voit tehdä vahinkoilmoituksen myös Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.  Pääset Lääkevahinkovakuutusyhtiön sivuille klikkaamalla tästä.  Näissä asioissa voit tarvittaessa kääntyä sairaanhoitopiirin potilasasiamiehen puoleen.​


 


 

Tietosuoja ja salassapito

Salassapitovelvollisuus

Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Henkilökunta ei voi siis kertoa asioitasi muille. Henkilökunta antaa tietoja terveydentilastasi omaisellesi tai muulle läheiselle ihmiselle vain, jos olet antanut siihen luvan.

Asiakirjatiedot

Potilasasiakirjoihin merkitään tietoja terveydentilastasi. Asiakirjojen tiedot täytyy pitää salassa. Niitä voivat lukea vain ne ihmiset, jotka osallistuvat hoitoosi siellä, missä sinua hoidetaan. Lain näkökulmasta myöskään omaiset eivät saa lukea sinun potilasasiakirjojasi. Omaiset saavat potilasasiakirjojen tietoja vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Yleensä suostumus pitää olla kirjallinen.

Potilastietorekisteri

Satakunnan sairaanhoitopiirillä ja alueen terveyskeskuksilla on käytössä yhteinen potilastietorekisteri. Sinua hoitava henkilökunta voi käyttää rekisterissä olevia potilastietoja, kun hoitaa sinua. Rekisteristä katsotaan vain sinun hoitosi kannalta oleellisia tietoja. Potilastietorekisterin olemassaolosta säädetään Terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Saat lisätietoja potilastietorekisteristä tiedotteestamme. 

Päättäminen läheisen puolesta

Joskus täysi-ikäinen potilas ei kykene itse päättämään hoidostaan. Hän voi esimerkiksi olla siihen liian sairas. Silloin potilaan läheiselle ihmiselle kerrotaan potilaan tilanteesta riittävästi tietoja. Läheistä ihmistä kuullaan, jotta saadaan tietää millaista hoitoa potilas itse haluaisi. (PotLaki 785/1992)

Alaikäinen ja tietojen luovutus

Alaikäinen voi kieltää tietojensa antamisen huoltajilleen tai muille läheisilleen, jos hän on kykenevä päättämään itse hoidostaan. Alaikäisen kykyyn päättää asioista vaikuttaa hänen ikänsä ja kehitystasonsa. Lääkäri tai muut terveydenhuollon ammattihenkilöt arvioivat alaikäisen kehitystason. (PotLaki 785/1992)

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaus

Sinulla tai laillisella edustajallasi on oikeus tarkastaa tiedot, joita sinusta on kirjoitettu potilasasiakirjoihin. Jos tieto on mielestäsi virheellistä, voit vaatia sen oikaisemista.

Mikäli tarkastuspyyntö tai korjaus evätään, sinulla on oikeus saada siitä kirjallinen perustelu. (Tietosuojalaki 1050/2018.)

Voit tarkastaa sinusta kirjoitetut tiedot joko hoitopaikassasi tai voit sopia erikseen ajankohdan, jolloin tulet tarkastamaan tietosi.

Kopiopyyntö

Voit myös pyytää tiedoistasi kopiot. Silloin sinun pitää tehdä kirjallinen kopiopyyntö. Voi toimittaa sen sairaalan potilaskertomusarkistoon tai potilasasiamiehelle. Kopiopyyntöä varten on lomake, jonka voit täyttää. 
Lomakkeen nimi on Rekisteritietojen tarkastuspyyntö. Saat lomakkeen sairaalan neuvonnasta tai potilasasiamieheltä.

Voit myös itse kirjoittaa pyynnön. Kirjoita pyyntöön henkilötietosi, osoitetietosi ja selvitä mistä tiedoista haluat kopiot. Kopiopyyntö voi koskea esimerkiksi tiettyä hoitojaksoa, sairautta tai tapaturmaa. Allekirjoita lomake.

Pyrimme lähettämään kopiot kahden viikon kuluessa. Kiireellisessä tapauksessa voit ottaa yhteyttä potilaskertomusarkistoon tai potilasasiamieheen.

Virheellisen tiedon oikaiseminen

Jos haluat, että mielestäsi virheellinen tieto oikaistaan, tee kirjallinen oikaisuvaatimus. Voit käyttää siihen valmista lomaketta tai kirjoittaa pyynnön itse. Kirjoita pyyntöön mitä tietoja haluat korjattavaksi ja mikä on oikea tieto. Kirjoita myös perustelut, miksi korjaus pitää tehdä.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Potilasasiakirjat ovat salaisia

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säätää, että potilasasiakirjoissa olevat tiedot täytyy pitää salassa. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille muuten, kuin erityistapauksissa. Potilasasiakirjoja saavat lukea vain ne ihmiset, jotka hoitavat potilasta. Laki määrittelee, että myös potilaan omaiset ovat sivullisia, eikä potilasasiakirjojen tietoja saa luovuttaa heille.

Tietoja voidaan luovuttaa joissain tapauksissa

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Joissain tapauksissa voidaan kuolleesta ihmisestä antaa tietoja ajalta, jolloin hän oli vielä elossa. Tietoja annetaan vain, jos omainen tai muu asianosainen pyytää niitä kirjallisesti ja tietojen antamiseen on perusteltu syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi tärkeän edun tai oikeuden ajaminen. Syy voi olla myös epäily, että potilaan hoidossa on tapahtunut hoitovirhe.

Potilasasiakirjojen tietoja voi käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on pyydetty. Näin sanoo Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), 13. pykälä.

Jos tarvitset omaisesi potilasasiakirjoihin sisältyvää tietoa, sinun pitää tehdä kirjallinen anomus. Kirjoita anomukseen, mihin tarvitset tietoja. Kirjoita anomukseen myös, mistä asioista tietoja pitäisi saada. Yleensä potilasasiakirjoista ei anneta kopioita. Pyyntöösi vastataan lausuntona. Lausunto vastaa kysymykseen, jonka olet anomuksessa esittänyt.

Kuolemansyyhyn liittyvät asiakirjat ovat salaisia

Myös kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat täytyy pitää salassa. Näitä asiakirjoja ovat esimerkiksi kuolintodistus ja ruumiinavauspöytäkirja. Niiden tietoja saa kuitenkin antaa lähiomaisille. Voit pyytää kopiota kuolintodistuksesta läheisesi viimeisestä hoitopaikasta.

Oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä vastaa poliisi. Siinä syntyneet asiakirjat eivät ole potilasasiakirjoja. Niiden sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää yleensä poliisi, joka vastaa kuolemansyyn selvityksestä.

Lisätietoa salassapidosta ja potilasasiakirjoista

Voit lukea koko Lain potilaan asemasta ja oikeuksista Finlex-verkkopalvelusta. 13. pykälä käsittelee potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapitoa. Pääset Finlex-verkkopalveluun klikkaamalla tästä.

Potilasasiamies, puhelin 02 627 7768
Sähköposti potilasasiamies@satasairaala.fi
Sähköposti on suojaamaton. Älä lähetä sähköpostilla sellaisia tietoja, jotka haluat pitää salassa.  

Tavoitat potilasasiamiehen parhaiten puhelimitse arkipäivisin kello 9.00–14.30.

Jos haluat tavata potilasasiamiehen, varaa aika etukäteen. Voit varata ajan puhelinnumerosta 02 627 7768 tai 02 627 6968.

Potilasasiamies on tavattavissa arkipäivisin Satakunnan keskussairaalassa ja keskiviikkoisin Rauman aluesairaalassa. Voit myös sopia tapaamisen Harjavallan sairaalaan.

Satakunnan keskussairaala
Sairaalantie 3
28500 Pori

Rauman aluesairaala
Steniuksenkatu 2
26100 Rauma​

Päivitetty: 11.2.2019 11:42

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71
Faksi 02 627 7799
sähköposti kirjaamo@satasairaala.fi

Potilastietojen tilaaminen
Potilaskertomusarkisto

Satasairaala

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71

Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 4911

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359, 28450 Ulvila
Puhelin 02 627 71