Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tutkimusluvat ja ohjeet

 Tutkimusluvat ja ohjeet

Yhteystiedot


Hanketoiminnan päällikkö
Mari Niemi
Puhelin 02 627 7795 tai
044 707 7795

Kehittämisylihoitaja
Marita Koivunen
044 707 7887

 Tutkimusluvat ja ohjeet

 • Tutkimusluvat
 • Opinnäytetyöt
 • Lomakkeet

​Satakunnan sairaanhoitopiirin tutkimusluvat

Kaikkiin Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin tarvitaan SATSHP:n tutkimuslupa. Lupa tarvitaan aina, jos tutkimuksessa käytetään SATSHP:n potilaskertomustietoja tai potilasnäytteitä tai jos toteutetaan kyselyjä henkilökunnan tai potilaiden keskuudessa. Lupa tarvitaan lisäksi sellaisiin laatuhankkeisiin, joissa käytetään potilasrekisteritietoja.

 

SATSHP:ssä on kaksi erilaista tutkimuslupahakemusta

Rekisteritutkimuksiin ja laatuhankkeisiin

haetaan lupa lomakkeella

Rekisteritutkimuksen tai laatuhankkeen lupahakemus

Lomaketta käytetään mm. rekisteritutkimuksiin ja laatuhankkeisiin, joissa käytetään potilaskertomustietoja. Samaa lomaketta käytetään myös näytetutkimuksiin, joissa tutkitaan aikaisemmin kerättyjä potilasnäytteitä.

Lomaketta käyttävät myös SATSHP:n ulkopuoliset tutkijat, jos he haluavat käyttää SATSHP:n potilasrekisteritietoja tutkimuksiinsa.  

Samalla luvalla saa luvan tehdä tutkimusta/laatuhanketta ja luvan käyttää potilasrekisteritietoja tutkimukseen/laatuhankkeeseen.

Lomakkeen allekirjoittaa vastuullinen tutkija/laatuhankkeen luvanhakija. Allekirjoittajalla ei tarvitse olla työsuhdetta SATSHP:hen.

Vapaamuotoisten hakemusten perusteella lupaa ei enää myönnetä.

 

Muihin SATSHP:ssä tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin käytetään lomaketta
Tutkimuslupahakemus

Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi SATSHP:n potilaisiin kohdistuvat kajoavat tutkimukset tai tutkimukset, joissa haastatellaan SATSHP:n potilaita tai henkilökuntaa.

Haettaessa lupaa muihin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin tutkimuslupalomakkeella, lomakkeen allekirjoittaja on tutkimuksesta SATSHP:n palvelussuhteessa oleva tutkimuksen vastuullinen tutkija tai yhteyshenkilö.

Poikkeuksen tähän muodostavat sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja opinnäytetyöt, joissa tutkimuksen vastuullinen tutkija ja tutkimusluvan hakija voi joissain tapauksissa olla myös tutkimuksen ohjauksesta vastuussa oleva tiede- / ammattikorkeakoulun virkamies.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja opinnäytetyöprosessista on erillinen, täydentävä ohjeistus.

 

Lupaprosessi ja tarvittavat allekirjoitukset

Vastuullisen tutkijan allekirjoittama hakemus (sekä rekisteritutkimuksen/ laatuhankkeen lupahakemus että tutkimuslupahakemus) toimitetaan liitteineen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteyshenkilöiden käsiteltäväksi. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostin liitteenä skannattuna.

Hoito- tai terveystieteellinen lupahakemus toimitetaan liitteineen  kehittämisylihoitaja Marita Koivuselle.

etunimi.sukunimi@satasairaala.fi, tai 

SATSHP, Tilaelementti, Sairaalantie 3, 28500 Pori 

Lääketieteelliset lupahakemus toimitetaan hanketoiminnan päällikkö Mari Niemelle etunimi.sukunimi@satasairaala.fi, tai
SATSHP, Keskustoimisto, Sairaalantie 3, 28500 Pori
 

Muiden tieteenalojen lupahakemukset voi toimittaa kummalle tahansa yhteyshenkilöistä.

Yhteyshenkilö toimittaa lomakkeen eteenpäin päätöksentekijälle. Hakija saa lupapäätöksen sähköpostiinsa.


Muutos tutkimuslupaan

Jos tutkimuslupaan täytyy tehdä muutoksia, muutoshakemuksessa käytetään samaa lomaketta kuin varsinaisessa haussa. Muutoslupahakemukseen täytetään lupapäätösnumero, tutkimuksen nimi, muuttuneet tiedot (esimerkiksi aikataulujen tai resurssien muutokset) ja liitetään muuttuneet/uudet liitteet.

Muutoshakemus toimitetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteyshenkilöille.

Tutkimuksen päättyessä

Tutkimuksen päätyttyä vastuullisen tutkijan on otettava yhteyttä mahdollisia sisäisiä ostopalveluita tarjonneisiin tahoihin ja sovittava tutkimuksen päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Lisäksi hänen täytyy sopia kirjallisen tutkimusmateriaalin arkistoinnista arkistosihteeri Anu Tuominen kanssa (etunimi.sukunimi@satasairaala.fi).   

Opinnäytetöiden tarkoitus työelämän näkökulmasta

Opinnäytetöiden toteuttamisen tavoitteena osana Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämistoimintaa on tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa ja uusia välineitä potilaan hoidon ja asiakaspalvelujen kehittämiseen, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen, toimintamallien ja työtapojen kehittämiseen sekä palvelujärjestelmän toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioimiseen. Opinnäytetyöt pyritään nivomaan osaksi sekä alueellisia että sairaanhoitopiirin strategisia tavoitteita ja TYKS erva-alueen hoitotieteellistä tutkimusohjelmaa. Painopistealueet vuosille 2016-2018 ovat: Potilaslähtöiset palvelut ja potilaan voimavarat, hoitohenkilöstön voimavarat ja palvelujärjestelmä.

Sairaanhoitopiirin organisaatiossa toteutettavien terveystieteellisten ja ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden sekä kehittämistehtävien tulee liittyä toiminta- ja tavoitesuunnitelmissa painotettuihin hankkeisiin ja kehittämisalueisiin.

Tyks ERVA-alueen hoitotieteellinen tutkimusohjelma 2016-2018
 

Opinnäytetyön / tutkimuksen / kehittämistehtävän aloittaminen ja yhteydenotto Satakunnan sairaanhoitopiiriin

Opinnäytetyön tekijän tulee työn aloitusvaiheessa olla yhteydessä joko itse tai yliopiston/ammattikorkeakoulun ohjaajan välityksellä sen vastuualueen ylihoitajaan tai palvelupäällikköön, johon opinnäytetyö suuntautuu.

Ylihoitajien ja palvelupäälliköiden yhteystiedot
Opinnäytetyön prosessi

Kun opinnäytetyön tekijä on saanut hyväksynnän ylihoitajalta / palvelupäälliköltä, tulee hänen laatia kirjallinen suunnitelma, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • Kansilehti: Opinnäytetyön tekijän nimi, opinnäytetyön nimi, oppilaitos/muu organisaatio, päivämäärä
 • Tausta ja lähtökohdat
 • Tavoitteet ja tutkimusongelmat
 • Käytettävät menetelmät (kysely, haastattelu tms. ja liitteenä asiaa koskevat lomakkeet sekä tiedot lomakkeisiin liittyvistä mahdollisista käyttöluvista ja tekijänoikeuksista)
 • Kuvaus aineiston keruusta (miten ja milloin aineisto kerätään, minkälainen on tutkimus/selvitys otos)
 • Miten kohteena olevia henkilöitä informoidaan (myös suostumuskäytännöt tarvittaessa)
 • Miten osallistuvaa henkilöstöä informoidaan
 • Miten hankittu aineisto tullaan käsittelemään
 • Miten tulokset/tuotos tullaan raportoimaan/julkaisemaan (mm. saako sairaanhoitopiiri raportin käyttöönsä)
 • Miten aineisto tullaan säilyttämään, tallentamaan ja hävittämään
 • Suunnitelmasta tulee myös mainita opinnäytetyön ohjaaja ja mihin mahdolliseen sairaanhoitopiirin tai toimintayksikön hankkeeseen tai kehittämispainopistealueeseen työ liittyy
 • Lähteet
 • Liitteeksi käytettävät kysely- tai haastattelurungot, suostumuslomakkeet yms. aineiston keruuseen liittyvä materiaali.

 Suunnitelman pituus saa olla noin 6-7 sivua.

Tutkimuslupahakemus 

Lupakäytäntö ja sopimukset

Toimita suunnitelma liitteineen sekä lupahakemuksen kehittämisylihoitajalle, joka käy dokumentit läpi ja toimittaa ne tutkimusluvan myöntäjälle.

Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyön luvan myöntää sen vastuualueen ylihoitaja/palvelupäällikkö, jonka alueella opinnäyte- tai kehittämistyötä tullaan toteuttamaan. Jos toteutus tapahtuu useammalla vastuualueella, luvan voi myöntää hallintoylihoitaja. Jos selvitys kohdistuu potilaisiin, tarvitaan myös ylilääkärin hyväksyntä. HUOM! Ammattikorkeakoulujen perusopiskelijoiden (sairaanhoitajaopiskelijat ja vastaavat) opinnäytetöiden aineistonkeruut eivät pääsääntöisesti saa/voi kohdentua potilaisiin. Tieto tutkimusluvan myöntämisestä lähetetään luvan hakijalle.

Lisäksi ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden osalta laaditaan sopimus kyseisen ammattikorkeakoulun käytäntöjen mukaisesti.

 

Eettisen toimikunnan lausunto

Eettisen toimikunnan lausuntoa suositellaan silloin kun esim. opinnäytetyön aineistonkeruun kohdejoukkona ovat joko potilaat tai omaiset.

 

Tyks erva alueellinen lääketieteellinen eettinen toimikunta

Satakorkean eettinen toimikunta


Ennen kuin lähetät lupahakemuksen tarkista:

 • Lupahakemuksessa on yhteystietosi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä allekirjoituksesi.
 • Lupahakemuksessa on tutkimuksen ohjaajan/ohjaajien allekirjoitukset, nimenselvennys ja yhteystiedot.
 • Olet ollut yhteydessä sen alueen ylihoitajaan/palvelupäällikköön, jota opinnäytetyösi koskee.
 • Eettisen toimikunnan lausunto on tarvittaessa hakemuksen liitteenä.
 • Opinnäytetyö/tutkimussuunnitelmassa on kaikki tarvittavat liitteet.

 

Lupahakemuksen lähettäminen

Allekirjoitettu lupahakemus liitteineen lähetetään joko skannattuna sähköpostin liitetiedostona tai paperiversiona yhtenä kappaleena kehittämisylihoitajalle osoitteella:

SATSHP/Hallintokeskus
Kehittämisylihoitaja
Marita Koivunen
Sairaalantie 3
28500 Pori

 

Opinnäytetyön julkaiseminen ja jakelu

Satakunnan sairaanhoitopiiri ei pääsääntöisesti vastaa opiskelijoiden tutkimus- ja opinnäytetöiden raporttien kustannuksista eikä raporttien jakelun organisoinnista.

Toivottavaa on, että opinnäytetyön luvan myöntäneet saavat tiedon opinnäytetyön valmistumisesta ja mahdollisuuksien mukaan raportin käyttöönsä. Suositeltavaa on, että sairaanhoitopiirissä toteutettava opinnäytetyö julkaistaan sähköisesti.

Sähköisesti julkaistuja ammattikorkeakoulujen (SAMK, Diak) opinnäytetöitä on mahdollista selata alla olevien linkkien kautta ammattikorkeakoulujen tietokannoissa:

Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Diakonia ammattikorkeakoulu 


Lisätietoja antavat tarvittaessa kehittämisylihoitaja ja klinikkaopettaja.
Sähköposti etunimi.sukunimi@satasairaala.fi.


Kehittämisylihoitaja
Marita Koivunen, puhelin 044 707 7887


Hoitotyön klinikkaopettaja
Helena Susilahti, puhelin 044 707 9751

​Rekisteritutkimukset ja laatuhankkeet:

Rekisteritutkimuksen tai laatuhankkeen lupahakemus

 

Muut SATSHP:ssä tehtävät tutkimukset ja opinnäytetyöt:

Satakunnan sairaanhoitopiirin tutkimuslupahakemus

Päivitetty: 30.4.2019 12:58

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71
Faksi 02 627 7799
sähköposti kirjaamo@satasairaala.fi

Potilastietojen tilaaminen
Potilaskertomusarkisto

Satasairaala

Sairaalantie 3, 28500 Pori
Puhelin 02 627 71

Harjavallan sairaala

Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
Puhelin 02 535 4911

Antinkartanon kuntoutuskeskus

Ravanintie 359, 28450 Ulvila
Puhelin 02 627 71