Ensihoidon teoriatestauksen kirjallisuusvaatimukset

Ensihoidon näyttötilaisuudet pohjautuvat alla lueteltujen teosten ja materiaalien uusimpiin painoksiin (kirjojen tietoja täydennetään piakkoin). Tilaisuudessa voidaan käsitellä myös muita ensihoitoon liittyviä asioita.

Ensivastetasolla

 • Silfvast, Castrén, Kurola, Lund, Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Osio "Ensiauttaja". Duodecim.
 • Hälytysajo-opas. Suomen pelastusalan keskusjärjestö.
 • Kinnunen: Hätäensiapu ja ensiarvio. Suositellaan luettavaksi edellisten lisäksi. 

 

Perustasolla 

edellä mainittujen lisäksi

 • Silfvast, Castrén, Kurola, Lund, Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Osio "Ensiauttaja ja perustaso".
 • Ensihoidon perusteet. SPR.

Hoitotasolla 

edellä mainittujen lisäksi

 • Silfvast, Castren, Kurola, Lund, Martikainen (toim): Ensihoito-opas.
 • Kuisma, Holmström, Porthan: Ensihoito. Sanoma Pro.
 • Heikkilä ja Mäkijärvi (toim.): EKG. Sivut 40–65,162–175, 206–220, 254–314, 338–438, 545–548. Duodecim.
 • Säämänen: Ensihoito-osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 42.
 • Viestintäopas. Länsi-Suomen lääninhallitus.
 • Virve-verkko. Edita.
 • Castrén, Ekman, Martikainen, Sahi, Söder (toim.): Suuronnettomuusopas. Kappaleet 1–15. Duodecim.
 • Rosenberg, Alahuhta, Lindgren, Olkkola, Takkunen: Anestesiologia ja tehohoito. Osiot "Suonikanylointi" ja "Vapaa hengitystie ja intubaatio". Duodecim.
 • Käypä hoito -suositukset:
  • Aikuisen vaikean sepsiksen hoito
  • Aikuisiän aivovammat
  • Aivoinfarkti
  • Elvytys
  • Lasten epilepsiat ja kuumekouristukset
  • Pitkittynyt epileptinen kohtaus
  • Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja – vaaran arviointi ja hoito
  • Vastasyntyneen elvytys
  • Äkillisen hengitysvajauksen hoito

Suositeltavaa lisälukemista

 • Kröger, Aro, Böstman, Lassus, Salo: Traumatologia. Soveltuvin osin. Kandidaattikustannus.
 • Mäkijärvi, Harjola, Päivä, Valli, Vaula (toim.): Akuuttihoito-opas. Soveltuvin osin. Duodecim.
 • Phalen: EKG ja akuutti sydäninfarkti. EKG:n osalta. Sanoma Pro.
 • Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. STM 2010:4.
 • Koponen & Sillanpää: Potilaan hoito päivystyksessä. Gummerus.
 • Castrén, Aalto, Rantala, Sopanen, Westergård: Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY Oppimateriaalit Oy.