Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma 2020–2023

  Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma vuosille 2020-2023 on hyväksytty sairaanhoitopiirin hallituksessa 24.2.2020 / 38 §.

  Sisältö:

  ​Satasairaalassa hoitotyö on näyttöön perustuvaa, jatkuvasti kehittyvää ja uudistuvaa. Meillä potilas ja asiakas on aina ensimmäisenä.

  Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmamme avulla varmistamme osaltamme potilaan ja asiakkaan hyvän hoidon ja palvelun, laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan sekä hyvän hoitotyön tason Satasairaalassa.

  Ohjelman sisältöä ohjaavat Satasairaalamme arvot ja strategiset tavoitteet, TYKS:n erva-alueella sovitut käytännöt sekä tutkimus-, opetus- ja kehittämistyön strategiat ja ohjelmat sekä kansainväliset ja kansalliset hoitotyön linjaukset.

  Tapamme toimia on:

  • Meille potilas ja asiakas on ensimmäinen
  • Toteuttamamme hoitotyö on laadukasta, turvallista ja vaikuttavaa
  • Sitoudumme hoitotyössä yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin
  • Hoitotyön toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja on jatkuvasti uudistuvaa

  Lupaamme potilaalle ja asiakkaalle hyvän, eettisesti korkea­tasoisen hoidon ja palvelun!
   


   

  Johtaminen

  Kuvassa on hoitajia

   

  Satasairaalassa osallistava johtaminen toimii asiakaslähtöisen ja terveyttä edistävän kulttuurimuutoksen tukena.

  Kehitämme hoitotyön esimiesten tiedolla johtamisen osaamista. Osallistavan johtamisen avulla takaamme jatkuvan kehittämisen kulttuurin.

  Hoitotyön johtaminen perustuu tietoon. Tietoa tarvitaan potilaan ja asiakkaan hoidon tuloksista, rakenteista ja prosesseista.

  Tapamme toimia on:

  • Vahvistamme tiedon käyttöä hoitotyön johtamisen ja päätöksenteon perustana
  • Edistämme hoitohenkilöstön ja esimiesten välistä luottamusta ja avointa vuorovaikutusta osallistavan johtamisen keinoin
  • Kannustamme ja motivoimme hoitohenkilöstöä päivittäisessä työssä
  • Vahvistamme ja seuraamme hoitohenkilöstön hoitotyöhön sitoutumista säännöllisin arvioinnein

  Edistämme avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta!

   


   

  Voimaannuttavat rakenteet

  Kuvassa on kaksi ensihoitajaa

   

  Satasairaalassa jokaisella hoitotyöntekijällä on tasa-arvoinen mahdollisuus kehittyä ja kehittää osaamistaan.

  Perehdytyksellä ja täydennyskoulutuksella syvennämme osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä.

  Laadukkaalla opiskelijaohjauksella varmistamme osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden tulevaisuudessa.

  Tapamme toimia on:

  • Otamme käyttöön yhtenäisen sähköisen perehdytysohjelman
  • Kehitämme ammatillista osaamista käynnistämällä osaamiskartoitukset ja hyödyntämällä osaamistarpeisiin perustuvia koulutussuunnitelmia
  • Tuemme hoitohenkilöstön urakehitystä mentoroinnin avulla ja otamme käyttöön yhtenäisen tavoitteellisen työkiertomallin
  • Varmistamme laadukkaan opiskelijaohjauksen muuttuvissa oppimisympäristöissä ja hyödynnämme laatukyselyn tuloksia ohjausosaamisen arvioinnissa ja kehittämisessä

  Edistämme mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen!
   


   

  Hoitotyön käytännöt

  Kuvassa hoitaja katsomassa potilasta

   

  Satasairaalassa hoitotyön toimijoiden ammatillinen osaaminen, toiminnan potilas- ja asiakaslähtöisyys sekä organisaation turvallisuuskulttuuri ovat laadukkaan hoitotyön kulmakiviä.

  Strategiamme määrittää yhteiset toimintaperiaatteet, käytettävän teknologian ja laatujärjestelmät, joiden avulla varmistamme yhdenmukaiset hoitoprosessit ja käytännöt.

  Tapamme toimia on:

  • Edistämme asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja palvelukulttuuria
  • Hyödynnämme teknologiaa potilasohjauksessa ja etäpalveluissa
  • Osallistamme hoitohenkilöstöä ammatilliseen yhteistyöhön ja toimintaan asiantuntijaverkostoissa
  • Edistämme, luomme ja lisäämme yhtenäisiä toimintakäytäntöjä
  • Vahvistamme potilas- ja asiakasturvallisuutta edistäviä menettelytapoja

  Olemme vastuussa laadukkaasta hoitotyöstä ensisijaisesti potilaalle, asiakkaalle ja hänen läheisilleen.
   


   

  Uusi tieto, innovaatiot ja parannukset

  Kuvassa on hoitaja

   

  Laadukkaan ja uudistuvan hoidon toteutumista tuemme tutkimuksella, uudella tiedolla, innovaatioilla ja kehittämis­toimilla.

  Hoitohenkilöstömme toteuttaa osaltaan uusien digitaalisten palvelujen ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa potilashoidon tueksi. Hoitohenkilökunnan osallistaminen ja osallistuminen hoitotyön kehittämiseen ja tutkimukseen on merkittävässä roolissa, kun tuotamme laadukasta hoitoa satakuntalaisille.

  Tapamme toimia on:

  • Edistämme ja tuemme uusien teknologioiden hyödyntämistä hoitotyössä
  • Kehitämme hoitotyötä näyttöön perustuvin menetelmin ja vahvistamme hoitohenkilöstön osaamista näyttöön perustuvasta toiminnasta
  • Osallistamme hoitohenkilöstöä kehittämiseen ja laadun parantamiseen
  • Edistämme hoitotieteellistä tutkimusta ja tiedon käyttöä potilashoidon tueksi
  • Vahvistamme ja lisäämme hoitotieteellisen tutkimuksen arvostusta

  Uudistamme ja kehitämme hoitotyötä näyttöön perustuvin menetelmin!