Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset

Päivitetty 1.7.2022 

Tärkeimmät epidemian leviämistä rajoittavat keinot:

 • Rokotukset
 • Oikea yskimistekniikka
 • Turvavälit
 • Kontaktien välttäminen sairaana
 • Kasvomaskien tai hengityksensuojaimien käyttö

 

Maskin käyttö  

Satakunnassa noudatetaan THL ohjeistusta, jonka mukaan maskin käyttöä suositellaan edelleen seuraavissa tilanteissa:

 • julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, kun hakeudutaan koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
 • jos on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
 • jos tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Maskin käyttöä suositellaan Satakunnassa edelleen seuraavasti:

 • Terveydenhuollon kaikissa toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot) niissä tiloissa, joissa liikkuu potilaita.
 • Ympärivuorokautisen hoivan tiloissa, joissa liikkuu asukkaita, asiakkaita tai heidän läheisiään
 • Kotihoidossa sekä riskiryhmien sosiaalihuollon avopalveluissa
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä sekä ympärivuorokautisen hoivan tiloissa vieraileville omaisille suositellaan kasvomaskin käyttöä tiloissa, joissa tutkitaan tai hoidetaan potilaita. Hoitoon saapuville potilaille suositellaan kasvomaskin käyttöä sairaalassa ja vastaanotoilla asioidessa.
 • Mikäli yksikössä asioi pääsääntöisesti henkilöitä, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, voidaan yleisestä maskien käytöstä luopua. Tällaista toimintaa on esim. aikuisten työ- ja päivätoiminta ja kouluterveydenhuolto.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan välisissä kontakteissa maskin käytöstä voidaan työnantajan ohjeella luopua tiloissa, joissa ei ole potilaita tai riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita/asukkaita.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti (FFP2/3).

 

Opetuksen järjestäminen ja varhaiskasvatus:

Maskisuosituksesta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa on luovuttu.

Työntekijät voivat halutessaan jatkaa maskin käyttöä työssään. Lisäksi henkilökunnan osalta voi olla tarve käyttää FFP2-tason hengityssuojainta yksilöllisten riskien perusteella, mikäli työterveyshuolto sitä suosittelee työntekijän terveydentilan vuoksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat 1.3.2022 julkaisseet päivitetyt suositukset koskien varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutuksen järjestämistä:

OKM- THL 1.3.2022 suositus varhaiskasvatukseen ja opetukseen

 

Harrastustoiminta

Harrastustoiminnassa ei enää ole voimassa rajoituksia, terveysturvalliset toimet on hyvä kuitenkin huomioida.

 

Suositus koskien yksityistilaisuuksia

Yksityistilaisuuksia koskevia rajoituksia tai suosituksia ei ole.

 

Julkisten tilojen käyttö

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat olleet mahdollisia Satakunnassa 15.2.2022 alkaen.

Kun rajoitukset on purettu, korostuvat tartuntojen välttämisessä yhä enemmän toimijoiden vastuu järjestää tapahtumat terveysturvallisesti eri tiloissa sekä osallistujien oma vastuu välttää lähikontakteja, huolehtia hygieniatoimista ja eristäytyä sairaana ollessaan.

Lisätietoa aluehallintoviraston verkkosivuilla: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

 

Ravitsemisliikkeet

Ravintolarajoitukset on purettu 1.3.2021 lähtien. Hallitus harkitsee tilannetta uudelleen, mikäli tautitilanne muuttuu ja sairaalakuormitus nousee merkittävästi.

 

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus

Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava, mutta vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa. Vierailut tulee toteuttaa noudattaen THL:n ohjeistusta ja suojaimia tulee käyttää koko vierailun ajan. Hoitolaitoksessa ei saa vierailla, jos on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita tai pahoinvointia, oksentelua tai ripulointia. 

THL:n 22.4.2021 päivitetty ohje koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidossa

Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä – THL

 

Vierailut sairaalassa

Satakunnassa vallitsevan edelleen aktiivisen koronatilanteen vuoksi suosittelemme, että sairaalassa tapahtuvia vierailuja harkitaan sekä potilaiden että henkilökunnan tartuntariskin vähentämiseksi. Vierailusta on sovittava henkilökunnan kanssa.

Huomioithan, että:

 • Voit tulla vierailulle terveenä ja oireettomana
 • Suositellaan, että vierailijoita ei ole kerallaan enempää kuin 2-3
 • Vierailun aikana sairaalan tiloissa tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta tai venttiilitöntä FFP2/3 -hengityksensuojainta
 • Pidä turvaväli henkilökuntaan ja muihin potilasiin 
 • Huolehdi hyvästä käsienpuhdistuksesta, henkilökunta ohjaa tarvittaessa käsien desinfektiossa

 

Tartuntatautilain mukaiset määräykset ja rajoitukset Satakunnassa

Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräykset koskien yleisötilaisuuksia 

Satakunnassa ei ole voimassa aluehallintoviraston määräyksiä koskien kokoontumisrajoituksia.

 

Toimenpiteet Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että:

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

 

Laissa säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;

3) kunnat ja kuntayhtymät;

4) uskonnolliset yhdyskunnat;

5) julkisoikeudelliset laitokset.