Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset

Päivitetty 8.4.2021 kello 15.34

Tärkeimmät epidemian leviämistä rajoittavat keinot:

Lue lisää THL:n ohjeistuksesta

 • Hyvä käsihygienia
 • Oikea yskimistekniikka
 • Turvavälit 2 metriä
 • Kontaktien vähentäminen
 • Kasvomaskien käyttö, mikäli turvavälejä ei pystytä säilyttämään

Huomioithan, että lievästikin sairaana on hakeuduttava testiin, ja testitulosta odottaessa on pysyttävä kotona.

  kuvassa kerrotaan, että me kaikki voimme estää viruksen leviämisen kunhan muistamme turvavälit, käsien huolellisen pesun, yskiä hihaan tai nenäliinaan, käyttää kasvomaskia ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

  Maskisuositus

  Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakunnassa THL:n laajimman suosituksen mukaisesti. THL ohjeistus: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille.

  Suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita Satakunnan alueen asukkaita sekä lisäksi seuraavia ryhmiä:

  • Alle 12-vuotiaita oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 12-vuotiaiden kanssa samassa tilassa opiskelee nuorempia oppilaita.
  • Alle 12-vuotiaita koulukuljetusoppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa 12-vuotiaita tai vanhempia oppilaita.

  Suositus on voimassa toistaiseksi.

   

  Opetuksen järjestäminen:

  Ammattikorkeakoulut:

  Korkeakouluihin suositellaan etäopetusta.

  • 12.4.2021 alkaen voidaan harkita sovellettavaksi etä- ja lähiopetusta vuorottelevaa hybridimallia siten, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena.
  • Lähiopetuksessa suositellaan enintään kuuden henkilön ryhmäkokoa.
  • Koetilanteet on järjestettävä koronaturvallisesti, näitä koskien ei anneta erikseen suositusta enimmäishenkilömäärästä.

  Toisen asteen opetus:

  ATTR suosittelee toisen asteen oppilaitoksia palaamaan lähiopetukseen 12.4.2021 alkaen. Maakunnan tilannetta arvioidaan viikoittain ja tarvittaessa kiristyksiä suositetaan uudelleen.

  Raumalla etäopetus jatkuu 16.4.2021 saakka.

  Perusopetus (ylä- ja alakoulut):

  • Yläkoulut: Yläkoulut jatkavat lähiopetuksessa. 

  • Alakoulut: Alakoulut jatkavat lähiopetuksessa. 
  • Esiopetus ja varhaiskasvatus: ATTR suosittelee huolehtimaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

   

  Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

  ATTR suosittelee, että yli 6 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Suositus noudattaa valtakunnallista 25.2.2021 voimaan astunutta aluehallintoviraston linjausta.

  Suositus on voimassa 25.4.2021 asti.
   

   

  Harrastustoiminta

  Aikuisten harrastustoiminta:

  ATTR suosittelee, että aikuisten harrastustoiminta pidetään keskeytettynä koko Satakunnassa edelleen 25.4.2021 asti.

  Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia. 

   

  Lasten ja nuorten harrastustoiminta:

  Yli 12 –vuotiaat lapset ja nuoret: ATTR suosittelee, että ryhmäharrastustoiminta keskeytetään koko Satakunnassa 18.4.2021 asti, ellei siinä voida noudattaa kaikkia annettuja turvallisen harrastamisen periaatteita, valtakunnallisen linjauksen mukaisesti.

  Mikäli tilanne Satakunnassa ei huonone, lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyritään vapauttamaan asteittain 19.4.2021 alkaen. Maakunnan tilannetta ja suosituksia arvioidaan viikoittain.

  Tartuntatautilain muutoksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.) vaikutuksia tiloihin liittyviin rajoituksiin ja harrastuksiin

  Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä (minedu.fi)

   

  12-vuotiaat tai nuoremmat lapset: Harrastustoimintaa voidaan edelleen toteuttaa. ATTR suosittelee kuitenkin, että

  • kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei järjestetä
  • harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona

  Suositus on voimassa 25.4.2021 asti.

   

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta:  

  Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.

  Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

   

  Etätyö

  ATTR suosittelee, että Satakunnassa sovelletaan valtioneuvoston ohjeistoa etätyöstä niin laajalti kuin mahdollista, eli

  • sekä julkisen sektorin että yksityisten työnantajien työtekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat
  • työpaikoilla edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

   

  Suositus tarpeettoman matkustamisen rajoittamisesta

  ATTR suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista.

  Pysytään perhepiirissä - kampanja on lanseerattu yhteistyössä Satasairaalan ja Satakunnan alueen kuntien kanssa, näin kannustetaan pitämään kontaktit minimissä.

   

  Julkisten tilojen käyttö

  STM suosittelee pitämään julkiset tilat suljettuina myös kiihtymisvaiheessa. 

  ATTR suosittelee, että Satakunnan alueen kuntien ylläpitämät julkiset tilat suljetaan mahdollisimman laajasti, pyrkien kuitenkin mahdollistamaan lasten ja nuorten harrastustoiminta ja kirjastojen lainaustoiminta.

  Suositus on voimassa 25.4.2021 saakka.

   

  Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus

  Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava, mutta vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa. Suositellaan, että vieraita olisi kerrallaan korkeintaan kaksi. Vierailut tulee toteuttaa noudattaen THL:n ohjeistusta ja suojaimia tulee käyttää koko vierailun ajan.

  Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista.

  Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskinkäyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona.

  THL:n ohje Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä.

   

  Tartuntatautilain mukaiset määräykset ja rajoitukset Satakunnassa

  Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

  Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

  Määräys on voimassa ajalla 27.3.2021–26.4.2021.

  Aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 25.3.2021 Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueelle

   

  Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

  Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että:

  1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

  2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

  3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

  Toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

   

  Laissa säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

  1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;

  2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;

  3) kunnat ja kuntayhtymät;

  4) uskonnolliset yhdyskunnat;

  5) julkisoikeudelliset laitokset.

  Tartuntatautilain 58 c § on voimassa 22.2.2021–30.6.2021.

   

  Lähikontaktien estäminen (TTL 58 d §)

  Koskee seuraavia toimijoita Satakunnan alueen kunnissa.

  • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
  • yksityiset elinkeinonharjoittajat
  • kunnat ja kuntayhtymät
  • uskonnolliset yhdyskunnat
  • julkisoikeudelliset laitokset
  • päätös ei koske ravintoloita, niiden toiminnasta päättää valtioneuvosto
  • päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.

  Päätös koskee toimijoiden

  • sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun
  • rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä. 
  • Toimijat velvoitetaan varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin.
  • Tulee varmistaa 2 metrin turvavälit ja mahdollisuus hygieniatoimien toteuttamiseen
  • Toimijoiden tulee laatia kirjallinen suunnitelma siitä, miten lähikontaktien estäminen tosiasiallisesti toteutetaan
  • Aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyy suunnitelmapohja toimijoiden hyödynnettäväksi: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-63046143

  Päätös on voimassa ajalla 1.4. - 30.4.2021.

  Aluehallintoviraston päätös 31.3.2021 Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien alueelle.

   

  Voimassa olevat valtakunnalliset suositukset

  Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelman, jolla ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita koronavirusepidemian hillinnässä. Jotta tartuntojen leviämistä voidaan tehokkaasti estää, toimenpiteiden on oltava ennakollisia ja riittävän laaja-alaisia.

  Suunnitelma on laadittu ajalle tammi-toukokuu 2021, ja sitä voidaan tarkistaa kevään aikana, jos epidemiatilanne sitä edellyttää.

  Epidemian vaiheet on jaettu kolmeen luokkaan: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Luokituksen avulla arvioidaan suositusten ja rajoitusten tarvetta sekä kohdentamista.

  Toimintasuunnitelma hybridistrategian toteuttamiseen 5.1.2021

   

  Valtakunnalliset ja alueelliset suositukset

  Voimassa on sekä koko Suomea koskevia, että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

  Toimenpiteet ja toimivaltainen viranomainen

  Suositus

  Toimivaltainen viranomainen

  Määrääminen karanteeniin

  Kunnan tai kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri

  Etätyösuositus

  Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.

  Kasvomaskisuositus

  Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.

  Suositus vierailujen turvallisuudesta (ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen)

  Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä

  Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen

  Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö

  Ravitsemisliikkeen aukioloajan, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

  Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.

  Julkisten tilojen sulkeminen

  Valtio, kunta/kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt

  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen

  Kunta ja usean kunnan alueella AVI

  Rajat ylittävän matkustuksen rajoittaminen

  Rajaviranomaiset valtioneuvoston päätösten mukaisesti

  Yleisötilaisuuksien rajoittaminen tai kieltäminen

  Kunta ja usean kunnan alueella AVI

  Suositukset yksityistilaisuuksien rajoittamisesta

  Kunnat ja kuntayhtymät

   

  Matkustusohjeisto ja maahantulon rajoitukset

  Valtioneuvosto on päättänyt 11.3.2021, että maahantulon rajoituksia jatketaan 17.4.2021 saakka. Koronapandemia jatkuu edelleen, eikä riittäviä toimenpiteitä rajoitusten korvaamiseksi ole vielä käytettävissä. Tämän vuoksi sekä virusmuunnosten leviämisen ehkäisemiseksi sisärajavalvontaa ja ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan. 18.2.2021 tehtyihin päätöksiin tehdään vain pieniä muutoksia. Muutokset ovat astuneet voimaan 19.3.2021.

  Maahantulon rajoitukset ja terveystoimet Suomessa