Muistutus

Muistutuksen voi sähköisesti tehdä rekisteröity itse. Huomioithan, että mikäli teet muistutusta alaikäisen lapsen huoltajana, rekisteröidyn valtuutettuna tai  laillisena edustajana, tulee muistutus tehdä kirjallisesti erillisellä lomakkeella.  

Rekisteröidyn tiedot

Tapahtuma tai asia

Muistutus

Onko asiasta valitettu muualle?
Onko asiaa käsitelty potilasasiamiehen kanssa?
(Vastine lähetetään postitse)

Lain mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle, joita Satakunnan sairaanhoitopiirissä ovat vastuualuejohtajat (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Samoin sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812). Muistutukseen on annettava ratkaisu kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Muistutus
  • sairaanhoitopiirin tai terveyskeskuksen sisällä tapahtuva käsittely
  • johtaa selvitykseen esimiehen ja alaisen välillä (mahd. myös potilas mukaan)
  • käytetään lähinnä kohtelu- ja käyttäytymisasioista valitettaessa tai jos ei ole tyytyväinen saamaansa hoitoon, mutta kyseessä ei ole varsinainen hoitovirheen tai -vahingon korvauskäsittely (potilasvahinkoilmoitus)
  • keskeistä on hyvä hoito ja kohtelu sekä potilaan ja henkilökunnan välinen luottamuksellinen hoitosuhde, joita pyritään edistämään palautteiden avulla ja jatkuvalla laadun parantamisella
  • kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa, käytännössä noin kuukausi siitä, kun muistutus on saapunut.