Vahingonkorvaushakemus

Vahingonkorvaushakemuksen voi sähköisesti tehdä korvauksen hakija itse. Huomioithan, että mikäli haet vahingonkorvausta korvauksen hakijan huoltajana, valtuutettuna tai laillisena edustajana, tee vahingonkorvaushakemus kirjallisesti erillisellä lomakkeella. 

Korvauksen hakija

Vahinkotapahtumaa koskevat tiedot mahdollisimman tarkasti

Asia koskee
Enintään 9 tiedostoa.
Rajoitus: 8 MB.
Sallitut tiedostotyypit: pdf.

Yhteys löytötavaratoimistoon

Oletko ollut yhteydessä löytötavaratoimistoon?

Tiedot ja selvitykset korvauksen maksamista varten

euroa

Suostumus potilasasiakirjojen käyttöön

Korvaushakemusasian käsittelyssä saa käyttää apuna potilasasiakirjamerkintöjäni.
(Vastine lähetetään postitse)

 

Ohjeita korvauksen hakijalle ja lomakkeen täyttöohjeet

Lomakkeen täyttäminen

Seuraavassa annetaan tarkempia ohjeita siitä, mitä pidetään lain mukaan korvattavana vahinkona ja millä perustein korvausta voi tulla suoritettavaksi. Potilasasiamiehet avustavat tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä. Potilasasiamiehet antavat myös lisätietoa eri korvausperusteista.

Korvausvelvollisuus

Yleisestä korvausvelvollisuudesta säädetään vahingonkorvauslaissa. Lain mukaan korvattavia vahinkoja voivat olla sekä henkilövahingot (muu kuin hoitotoimenpiteestä johtuva henkilövahinko) että esinevahingot (mm. esineiden katoaminen tai vaurioituminen). Mikäli asia koskee potilasvahinkoa eli sairaanhoidon yhteydessä sattunutta henkilövahinkoa, on syytä ensisijaisesti tehdä asiasta ilmoitus potilasvahingosta Potilasvakuutuskeskukselle. Vapautuksia asiakasmaksuista tai maksujen peruuttamista ei pidetä vahingonkorvauksena, josta syystä niitä ei haeta tällä lomakkeella.

Lain mukaiset korvausperusteet

Korvauksen suorittaminen edellyttää laissa määriteltyjä perusteita. Lain mukaan sairaala työnantajana on velvollinen korvaamaan sellaiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet sairaalan henkilökunnan virheestä tai laiminlyönnistä. Sairaala voi olla korvausvelvollinen myös sellaisista vahingoista, jotka johtuvat siitä, että sairaalan rakennukset ovat olleet puutteellisessa kunnossa. Yksinomaan se, että joku vahinko (esim. esineen katoaminen) on sattunut sairaalan tiloissa, ei perusta sairaalalle korvausvelvollisuutta. Sairaalalla tai sen henkilökunnalla ei myöskään ole yleistä huolenpitovelvollisuutta potilaiden arvo- tai muusta omaisuudesta. Satakunnan keskussairaalan tiloihin unohtunut omaisuus toimitetaan kerran viikossa Satakunnan löytötavaratoimistoon puh. 0600 14111.

Täyttöohjeet

1)
Kohtaan merkitään sen henkilön nimi, jolle vahinko on sattunut ja joko hakijan tai alle 13-vuotiaan lapsen huoltajan yhteystiedot. Tässä mainittuun osoitteeseen postitetaan asiaa koskeva korvauspäätös asian tultua ratkaistuksi. Yhteystietoja käytetään tarvittaessa myös lisätietojen pyytämiseen.
2) Kohtaan kuvataan mahdollisimman tarkasti se, missä, koska ja miten vahinko on sattunut. Jos joku sairaalan henkilökuntaan kuuluvista on osallistunut aiemmin vahingon selvittämiseen, on hyvä ilmoittaa tässä hänen nimensä asian selvittämistä helpottamaan.
3) Kohtaan tieto onko hakija tai alle 13-vuotiaan lapsen huoltaja ollut yhteydessä Satakunnan löytötavaratoimistoon.
4) Mahdollinen korvaus maksetaan aina rahallisena ilmoitetulle pankkitilille. Vaaditun korvauksen määrä tulee perustella esim. esineen osto- tai korjauskuiteilla taikka muulla riittävällä selvityksellä. Kohtaan merkitään tarvittaessa esinevahinkotilanteissa selvitys esineen iästä ja kunnosta. Kohtaan merkitään myös muut tarpeelliset lisätiedot.
5) Potilasasiakirjoissanne saattaa olla merkintöjä, jotka helpottavat vahinkoasian selvittämistä. Merkitsemällä rastin tähän annatte asiaa käsitteleville viranomaisille oikeuden käyttää potilasasiakirjojanne tässä selvittämisessä.