Vainajan tietojen luovutuspyyntö

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen sivun alaosassa.

Rekisterinpitäjä Satakunnan sairaanhoitopiiri.

Asiakirjan pyytäjää koskevat tiedot

Potilasta koskevat tiedot

Perustelu

(Tiedot lähetetään postitse)

 

Potilastietojen salassapidettävyys

Potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 § 1 mon.) Tietoja voidaan salassapitosäännösten estämättä antaa vain, jos laissa erikseen niin säädetään. Tämä koskee myös kuolleiden henkilöiden tietoja.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 § 2 mom. mukaan pyydettäessä tieto salassa pidettävästä asiakirjasta tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat.

Kuolleen henkilön potilastietojen luovuttamisedellytykset

Elinaikaista hoitoa koskevat tiedot:

Potilaslain 13 § 3 mom. 5 kohdan mukaan saadaan antaa:

kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Tietoja tarvitsevalla ei siten ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomusta. Luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Laissa tarkoitettuna tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämisenä voidaan pitää esimerkiksi vainajan eläessään tekemän testamentin tai muun oikeustoimen pätevyyden tai hänen kuolemaansa edeltäneeseen hoitoon mahdollisesti liittyvän hoitovirheen selvittämistä. Tietojen luovutus on mahdollista myös esimerkiksi tilanteissa, joissa selvitetään todennäköisyyttä sille, että vainajan jälkeläisissä ilmenee hänen eläessään sairastama perinnöllinen sairaus tai muu vastaava ominaisuus.

Kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot

Kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 § 2 mom. 3 kohdan mukaan kuolemansyyn selvittämistä koskeviin asiakirjoihin sisältyviä tietoja saa antaa vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen. Luovutuksensaajat ovat velvollisia pitämään tiedot salassa.

Lähiomaisia ovat potilaslakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 185/1991) mukaisesti aviopuoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset. Muu läheinen voi olla avopuoliso tai henkilö, jonka vainaja on eläessään nimennyt läheisekseen. Sairaala voi antaa tietoja potilasasiakirjoihinsa kuuluvista lääketieteellistä kuolemansyyn selvittämistä koskevista asiakirjoista (esimerkiksi kuolintodistus, ruumiinavauspöytäkirja ja -lausunto).

Oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät asiakirjat eivät ole potilasasiakirjoja, vaan niiden suhteen tulee ottaa yhteyttä poliisiin.