Ikääntyneiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt

Viime vuosikymmeninä ikääntyneiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt. Ikääntyneelle henkilölle liiallinen alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja ja sosiaalisia ongelmia. Ikääntyneellä alkoholin vaikutukset ovat voimakkaammat, mm. elimistön nestepitoisuuden pienentymisen vuoksi. Moni ikääntynyt ei tiedä käyttävänsä alkoholia liikaa, koska he eivät tunne suosituksia alkoholinkäytön riskirajoista tai annosmääristä.

Ikääntyneet käyttävät alkoholia samoista syistä kuin nuoremmat ikäluokat. Syynä voi olla sosiaaliset tilanteet, hauskanpito ja juhliminen, mutta yhtä lailla tunne elämän tarkoituksen puuttumisesta tai ahdistuksen, masennuksen ja yksinäisyyden lievittäminen.

Miten tunnistaa ikääntyneen liiallinen alkoholinkäyttö?

Ikääntyneen voinnissa tapahtuneet kielteiset muutokset voivat olla hälytysmerkkejä alkoholin ongelmakäytöstä. Hälytysmerkkejä voivat olla esimerkiksi itsestä ja ympäristöstä huolehtimisen heikentyminen, vetäytyminen ja yksinäisyyden kokemus, ruokailujen unohtuminen ja ravinnon yksipuolistuminen, ärtyneisyys ja levottomuus sekä lääkityksen laiminlyönti tai käyttäminen lääkärin ohjeistuksesta poiketen. Kaikki nämä hälytysmerkit kertovat lisääntyneestä avun ja tuen tarpeesta.

Kysy alkoholinkäytöstä suoraan

Ikääntyneelle on hyvä kertoa suoraan runsaan alkoholinkäytön riskeistä. Ikääntyneen päihteidenkäytön puheeksi otto on suositeltavaa, mutta myös hyväksyttävää. Alkoholin ongelmakäytön tunnistamiseen ja hoitoon soveltuvat samat menetelmät ikääntyneellä kuin nuoremmillakin ikäryhmillä. Puheeksi otto tehdään tuomitsematta ja kunnioittavasti. Puheeksi oton alkoholinkäytöstä voi aloittaa esimerkiksi AUDIT-mittarin avulla.

Ikääntyneellä alkoholin riskikäyttö tarkoittaa keskimäärin yli yhtä annosta päivässä, yli kolmea annosta kerralla tai yli seitsemää annosta viikossa. Kyse on riskikäytöstä myös silloin, jos alkoholinkäyttö heikentää ikääntyneen terveydentilaa tai ikääntynyt käyttää lääkkeitä, joilla on haitallinen yhteisvaikutus alkoholin kanssa tai kun hänellä on aikaisemmin ilmennyt alkoholinkäyttöön liittyviä haittoja.

Lisätietoa aiheesta esim. https://www.ikaantyneidenpaihdetyo.fi ja https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihteiden-kayton-erityisryhmia/ikaantyneet-ja-paihteidenkaytto

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa –hankkeessa tavoitteenamme on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi. Haluamme muistuttaa, että mielenterveys on kaikkien asia.

Lisää hankkeesta:

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa | Satasairaala
Satakunnan Kuntoutus- ja työllisyyshankkeet - Etusivu | Facebook

Twitter: @KuTyHankkeet
Instagram: @sataduunia_hanke

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa hanke - YouTube
https://www.tiktok.com/@kyty_hankkeetsatakunta

Päihdeongelma
Ikääntyneiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt.