Koronaepidemia on Satakunnassa edelleen aktiivinen – rajattujen riskiryhmien varhaiseen hoitoon on tullut uusia keinoja

Mediatiedote 1.7.2022

 

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen epidemiatilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä sekä sopimaan riskiryhmien varhaisen lääkehoidon toteutuksesta.

 

Tartuntoja on paljon, mutta taudin vakavuus on vähentynyt rokotusten myötä

Tartuntatautirekisterin perusteella viimeisen 14 vuorokauden aikana Satakunnassa on varmistettu 561 uutta koronatapausta. Tästä laskettu ilmaantuvuus on 262 / 100 000 asu-kasta / 14 vrk.  Todellinen ilmaantuvuus on selvästi korkeampi, sillä vain osa sairastuneista käy virallisessa testissä. Myös positiivisten näytteiden osuus on noussut. Kuukausi sitten positiivisia näytteitä oli noin 25 %, nyt 36 %. Tartuntariski on siis edelleen suuri, mutta hyvän rokotuskattavuuden ansiosta sairastuminen johtaa harvemmin sairaalahoitoon. Riskiryhmien potilaille ja iäkkäille henkilöille tauti voi edelleen olla vaikea ja vakava Covid-19 infektio luokitellaan edelleen yleisvaarallinen tartuntataudiksi.

Jätevesiseurannassa virusmäärä on edelleen korkealla tasolla, mutta viiden viimeisen mittauskerran trendi on kuitenkin hitaasti laskeva.

 

Sairaalakuormitus on maltillista, mutta hieman nousussa – helteet todennäköisesti osaltaan lisäävät iäkkäiden henkilöiden sairaalaan joutumista

Uuden koronaviruksen omikron BA.5 -kannan leviäminen selittää suuria tartuntamääriä. Todettuihin tartuntoihin nähden sairaalahoidon tarve on kuitenkin maltillista. Hellejakson alettua sairaalahoitoon tulleiden potilaiden määrä näyttää perusterveydenhuollossa hiukan lisääntyneen.

Tänä aamuna Satasairaalassa osastohoidossa oli yhteensä 9 koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli 5 potilasta. Tehohoidossa on yksi koronapositiivinen potilas, joka on kuitenkin tehohoidossa muusta syystä, kuin koronan takia.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa yhteensä 18 koronapositiivista potilasta, joista noin puolet varsinaisesti koronainfektion vuoksi. Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että hoivalaitoksissa on yhteensä noin 20 koronapotilasta seitsemässä eri hoitopaikassa.

Koronainfektioon liittyviä kuolemia (Covid-19 diagnosoitu 30 vuorokauden sisällä menehtymisestä) on Satakunnassakirjattu kaikkiaan 152 kpl, joista 123 perusterveydenhuollon osastolla tai pitkäaikaishoidossa.

 

Alueelliset suositukset

Satakunnan alueella jatketaan maskien käytön suositusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä työskenneltäessä ja asioidessa. Viikon aikana Satakunnassa on todettu ainakin kaksi osastoepidemiaa, jotka ovat hyvin todennäköisesti syntyneet suojautumattoman vierailijan tuotua infektion osastolle. 

Sairaaloiden ja hoitopaikkojen ulkopuolella yleinen maskisuositus ei ole voimassa ja jokainen voi itse päättää, haluaako suojata itseään tartunnalta hengityksensuojainta käyttäen. Jos erityisiä riskitekijöitä ei ole ja rokotukset ovat kunnossa, maskille ei ole tarvetta.

Koska koronaepidemia jatkuu edelleen aktiivisena ja koronainfektio tarttuu jo ennen oireiden syntymistä, riskiryhmien potilaita tai asiakkaita hoidettaessa henkilökunnan tulee edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta kaikissa niissä tiloissa, joissa potilaat liikkuvat. Tämä koskee myös iäkkäiden kotihoitoa.

ATTR muistuttaa maskien käytön merkityksestä myös sairaaloissa ja hoivalaitoksissa asioivia ja vierailijoita. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa voidaan vierailla, mutta varotoimet muistaen.

Mikäli sosiaali- tai terveydenhuollon yksikössä asioi pääsääntöisesti henkilöitä, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, voidaan yleisestä maskien käytöstä yksikössä luopua kunnan tai kuntayhtymän harkinnan mukaan. Tällaista toimintaa on esim. aikuisten työ- ja päivätoiminta ja kouluterveydenhuolto.

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

 

Vakavan koronataudin rikiryhmiin kuuluville potilaille voidaan harkita varhaista hoitoa – Paxlovid-lääkitys on Satakunnassa otettu käyttöön kansallisen suosituksen mukaisesti

 

Koronalääke Paxlovidia on saapunut Satakuntaan. Lääke on tarkoitettu niille, jotka kuuluvat Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemiin riskiryhmiin. Lääke on aloitettava mahdollisimman aikaisin, viimeistään viiden vuorokauden kuluessa koronaoireiden alkamisesta. Paxlovid-lääkehoidon kohderyhmät (pdf). Hoidon tavoitteena on estää vaikean infektion synty niissä potilasryhmissä, joilla vielä on riski sairastua vakavaan infektioon.

Satasairaalan infektioyksikkö on laatinut ammattilaisille kansallisiin suosituksiin perustuvan ohjeistuksen lääkityksen käytöstä. Lääkettä on käytettävissä rajoitetusti ja lääkäri harkitsee potilaskohtaisesti sen aloituksen kirjattujen kriteereiden mukaisesti. Hoidolla on lukuisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. 

Jos Paxlovid-hoito katsotaan aiheelliseksi, se luovutetaan vastikkeetta potilaalle joko oman kunnan perusterveydenhuollossa tai Satasairaalassa.

Hoidon esteitä ovat alle 18 vuoden ikä, raskaus, vakava munuaisen tai maksan vajaatoiminta ja yhteen sopimaton lääkehoito, jota ei voida keskeyttää. Hoitoa voidaan aloittaa vain, mikäli kriteerit täyttyvät.

Paras tapa suojautua vakavalta taudilta on edelleenkin huolehtia suositusten mukaisten rokotusten ottamisesta. Uusi lääkehoito tuo kuitenkin lisäavun riskipotilaiden varhaiseen hoitoon.

STM:n ohjeen mukaiseen riskiryhmään kuuluvien tulee hakeutua oireiden varhaisessa vaiheessa koronanäytteenottoon. Jos testi on positiivinen, tulee olla virka-aikana yhteydessä joko perussairautta hoitavalle Satasairaalan poliklinikalle (tämä koskee STM:n ohjeen ryhmä A) tai omaan terveyskeskukseen (ryhmät B-D). Joissakin tapauksissa lääkitys voidaan aloittaa myös päivystyksessä, mutta päivystyksen ruuhkautumisen vuoksi on suositeltavaa hoitaa asia virka-aikana terveyskeskuksen tai erityispoliklinikan kautta.