Päihdeongelma vaikuttaa läheisiin ihmissuhteisiin

Päihdeongelma ei ole koskaan pelkästään päihteiden käyttäjän oma asia, vaan se vaikuttaa väistämättä läheisiin ihmissuhteisiin, kuten parisuhteeseen. Päihdeongelmasta kärsivän henkilön elämän keskiössä on päihde, vaikka hän helposti kieltää ongelman olemassa olon. Päihdeongelmasta kärsivän merkittävä osa vapaa-ajasta voi kulua päihteen hankkimiseen, käyttämiseen ja käytöstä toipumiseen. Käyttö jatkuu ongelmallisena siitä huolimatta, että siitä aiheutuu psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja.

Kumppanin päihdeongelma voi vaikuttaa parisuhteeseen monella tavalla. Parisuhteessa koetaan etääntymistä ja jännittyneisyyttä, koska arkea eletään päihdeongelmasta kärsivän kumppanin ehdoilla. Runsas ja pitkään jatkunut päihteidenkäyttö aiheuttaa monilla alavireisyyttä ja aloitekyvyttömyyttä, mistä seuraa riitoja pariskunnan välille. Sovittuja menoja ja tehtäviä laiminlyödään. Myös sosiaalinen elämä kapeutuu, koska päihdeongelmaan liittyy usein häpeää. Etääntyminen voi ajan myötä näkyä myös parisuhteessa seksuaalisen kanssakäymisen vähentymisenä, jopa loppumisena. Usein kumppani yrittää kontrolloida päihdeongelmasta kärsivän päihteidenkäyttöä. Päihdeongelmasta kärsivä voi reagoida kontrolloimiseen esimerkiksi pyrkimällä jatkossa salailemaan päihteidenkäyttöään.

Päihdeongelma on sairaus

Päihdeongelmasta puhuminen on usein vaikeaa niin päihdeongelmasta kärsivälle kuin hänen läheiselleen, esimerkiksi kumppanille. Kumppani saattaa miettiä ja syyllistää itseään siitä, onko itse jollain tavalla aiheuttanut toisen päihdeongelman. Joskus myös päihdeongelmasta kärsivä saattaa syyllistää kumppaniaan päihteiden käytöstään. Toisinaan kumppani yrittää raitistaa päihdeongelmasta kärsivän, mutta turhautuu epäonnistuessaan. Päihdeongelmasta kärsivän pitää itse havahtua tilanteeseen, myöntää ongelmansa, haluta muutosta ja ottaa apua vastaan tilanteen korjaamiseksi.

Kumppanin on hyvä olla päihdeongelmasta kärsivän tukena, kun hän haluaa raitistua ja hakeutua avun piiriin. Kumppani voi kertoa päihdeongelmasta kärsivälle omista tunteistaan, joita toisen päihteiden ongelmakäyttö aiheuttaa. Kumppani voi tuoda esille päihteiden ongelmakäyttöön liittyvän huolensa, mutta päihdeongelmasta kärsivän syyllistämistä tulee välttää. Myöskään päihdeongelman salailuun tai sen mahdollistamiseen, esimerkiksi rahaa antamalla, ei pidä lähteä mukaan. Päihdeongelmaisen kumppanin tulee miettiä ja asettaa omat rajansa, nostaa oma hyvinvointinsa etusijalle ja pitää kiinni oman elämänsä tärkeistä sisällöistä.

Päihdeongelma on sairaus. Kyse ei ole päihdeongelmasta kärsivän luonteen heikkoudesta, vaan esimerkiksi perintötekijät vaikuttavat merkittävästi päihdeongelman kehittymiseen. Päihdeongelmasta on mahdollista selvitä. Apua voi hakea esimerkiksi oman kunnan terveyskeskuksesta ja mielenterveys- ja päihdepalveluista, A-klinikalta tai työterveyshuollosta.

Lisätietoa aiheesta esim. https://ehyt.fi/ ja https://www.kaypahoito.fi/hoi50028#s1.

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa –hankkeessa tavoitteenamme on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi. Haluamme muistuttaa, että mielenterveys on kaikkien asia.

Lisää hankkeesta:

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa | Satasairaala   
Satakunnan Kuntoutus- ja työllisyyshankkeet - Etusivu | Facebook

Twitter: @KuTyHankkeet
Instagram: @sataduunia_hanke

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa hanke - YouTube     
https://www.tiktok.com/@kyty_hankkeetsatakunta

Päihdeongelma vaikuttaa läheisiin ihmissuhteisiin
Päihdeongelma vaikuttaa läheisiin ihmissuhteisiin