Satasairaala palkittiin painehaavojen ehkäisyn kehittämistyöstä

Satasairaala (Satakunnan sairaanhoitopiiri) on saanut painehaavojen ehkäisyn kehittämistyöstä toisen palkinnon kansallisessa Hoitotyön tutkimussäätiön Näytöllä hyviin tuloksiin -kilpailussa. Kilpailun tavoitteena oli tunnistaa ansiokkaita näyttöön perustuvia käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen parantamiseksi.

Satasairaalassa viiden vuoden kehittämistyön tuloksena painehaavojen syntyminen potilaan hoidon aikana vähentyi 3,5 %:lla.

Painehaavoja ilmenee nyt 2,5 %:lla potilaistamme. Kehitystyön tuloksena perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa suosituksiin perustuvien painehaavojen ehkäisymenetelmien yhtenäinen käyttö lisääntyi merkitsevästi ja painehaavojen vaikeusaste aleni.

Painehaavoja syntyy erityisesti henkilöillä, joilla on liikkumisen vaikeuksia tai jotka ovat vuodepotilaita ja eivät itsenäisesti pysty liikkumaan tai kääntymään vuoteessa. Haavat voivat olla erittäin kivuliaita ja lisätä esimerkiksi infektioihin sairastumisen riskiä. Painehaavan ehkäiseminen tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin painehaavan hoitamisen materiaali- ja hoitajakulut.

Kehittämistyö käynnistyi Satasairaalassa vuonna 2012Kehittämishankkeessa vahvistimme hoitohenkilökunnan osaamista ja otimme käyttöön systemaattisen tavan arvioida potilaiden riskiä saada painehaava. Lisäksi käynnistimme vuosittaiset potilastietojen keruut esiintyvistä painehaavoista ja niihin liittyvistä tekijöistä. Teimme kehittämistyötä hankkeena vuosina 2012 - 2015, jonka jälkeen laadimme painehaavojen ehkäisyn toimenpideohjelma vuosille 2016 - 2017. Vuodesta 2018 alkaen olemme olleet mukana kansallisessa erikoissairaanhoidon organisaatioiden painehaavojen ehkäisyn tutkimushankkeessa.

Hoitohenkilökunnan osaamista on tuettu pienryhmäkoulutuksin sekä järjestämällä alueellisia koulutuksia, joissa on koulutettu myös Satakunnan alueen perusterveydenhuollossa työskenteleviä ammattilaisia.

Kehitystyö perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissaTutkimukset laajenivat vuonna 2015 myös Satakunnan alueen iäkkäiden pitkäaikaispotilaiden hoitoyksiköihin sekä tehostettuihin asumispalveluihin hoitotieteen professori Elina Haaviston toimesta.

Perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa kehitettiin painehaavojen ehkäisyyn yhtenäinen käytäntö, joka perustuu kansainvälisiin suosituksiin. Uusi käytäntö kehitetiin yhdessä hoitohenkikökunnan kanssa. Käytäntöä toteutettiin yhdeksän kuukautta samalla, kun hoitohenkilökuntaa koulutettiin painehaavojen ehkäisyyn. Tulokset toiminnan vaikuttavuudesta olivat positiivisia: painehaavojen määrä ei lisääntynyt ja niiden vaikeusaste aleni, kun taas vertailuosastoilla haavojen määrä lisääntyi. Koska suositusten mukaisten käytäntöjen kehittäminen on johtamisen tehtävä, tutkittiin myös esimiesten tehtäviä uusien käytäntöjen kehittämisessä. Keskeisimmät johtamisen tehtävät olivat vastuun ottaminen, tukeminen, mutta myös ohjaamista ja muistuttamista esiintyi.

Potilaiden hoito ei saisi vaihdella toimintaympäristön tai hoitajan mukaan, vaan sen tulisi perustua näyttöön. Painehaavojen ehkäisyn menetelmien kehittäminen oli tärkeää, sillä ennen käytäntöjen kehittämistä Satakunnan alueen 62 yksikössä löytyi 158 painehaavaa yhteensä 112:lla iäkkäällä, kun 2248 pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan potilaan ihon kunto tarkistettiin. Lisäksi todettiin, että ehkäisyn käytännöt eivät toteudu suositusten mukaan eikä niiden toteuttamisesta ole sovittu yhdessä, jolloin käytännössä esiintyy erilaisia ehkäisyn menetelmiä.

Lisätietoa perusterveydenhuollon tutkimushankkeesta