Valtaosa alkoholista riippuvaisia on työelämässä

Valtaosa (60-70 %) alkoholista riippuvaisista on työelämässä (https://www.kaypahoito.fi/hoi50028#s13_1) . Runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa päihdeongelmasta kärsivän lisäksi suoria ja epäsuoria kustannuksia myös työnantajalle. Runsas alkoholin kulutus vähentää työn tuottavuutta, lisää sairauspoissaoloja sekä lisää työttömyyden ja työkyvyttömyyden riskiä. Riittävän aikaisella ja tehokkaalla alkoholiongelman ennaltaehkäisemisellä, tunnistamisella ja hoitamisella näitä haittoja pystytään vähentämään. Tässä työterveyshuollolla on keskeinen asema.

Miten tunnistaa oma tai työkaverin mahdollinen päihteiden ongelmakäyttö

Päihteiden ongelmakäyttö muuttaa vireystasoa, alentaen samalla tarkkaavaisuutta ja heikentäen harkintakykyä. Näiden myötä tapaturmariski kasvaa. Työteho ja työn jälki heikkenevät, virheitä tulee enemmän. Päihdeongelmaisen käytös voi muuttua herkästi ärsyyntyväksi ja kärsimättömäksi. Päihdeongelmaisella voi ilmetä töistä myöhästelyä ja jatkuvia, epämääräisiä poissaoloja. Äkilliset päivän, kahden mittaiset sairauslomat voivat lisääntyä. Myös selkeät muutokset ulkonäössä voivat kertoa päihteiden ongelmakäytöstä.

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus puuttua tilanteeseen, mikäli työntekijällä on syytä epäillä olevan työntekoa haittaava päihdeongelma. Työyhteisössä on syytä varautua päihdeongelmiin, ja yksi hyvä keino on laatia päihdeohjelma. Päihdeohjelma on toimintaohje ongelmatilanteissa toimimiseen, mutta se voi myös rohkaista keskustelemaan päihdeasioista työyhteisössä. Lisäksi avoin ja keskusteleva, aidosti työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia tukeva työyhteisö voi jo itsessään kannustaa puheeksi ottoon, kun huoli työkaverin, esihenkilön tai alaisen päihteiden ongelmakäytöstä herää.

Mikäli olet huolissasi omasta päihteidenkäytöstäsi, voit ensimmäisenä testata, miltä tuntuu olla ilman päihteitä. Mikäli ilman päihteitä oleminen tuntuu hankalalta tai et pysty siihen, kannattaa itseltään kysyä, miksi päihteettömyys tuntuu niin vaikealta. Jos olet huolissasi työkaverisi päihteidenkäytöstä, asia kannattaa ottaa kahden kesken puheeksi, mikäli koet sen luontevaksi tavaksi toimia. Kerro työkaverille huolesi, muistuta apua olevan tarjolla ja kannusta hakemaan sitä. Älä tuomitse tai kauhistele. Mikäli puheeksi otto tuntuu vaikealta, voit kääntyä työpaikan päihdeyhdyshenkilön, esihenkilön tai työterveyshuollon puoleen. Tärkeintä on, ettet ongelmaa epäillessäsi tai sellaisen havaitessasi ummista silmiäsi ja ajattele ”ei kuulu minulle”.

Lisätietoa aiheesta mm. https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/paihdetyo_tyopaikalla#1910fc9d ja https://ehyt.fi/paihde-peli-info/tukea-eri-elamantilanteisiin/mita-tyopaikalla-voidaan-tehda-paihdeongelmien-ehkaisemiseksi/.

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa –hankkeessa tavoitteenamme on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi. Haluamme muistuttaa, että mielenterveys on kaikkien asia.

Lisää hankkeesta:

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa | Satasairaala  
Satakunnan Kuntoutus- ja työllisyyshankkeet - Etusivu | Facebook

Twitter: @KuTyHankkeet 

Instagram: @sataduunia_hanke

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa hanke - YouTube  
https://www.tiktok.com/@kyty_hankkeetsatakunta

Päihdeongelmainen työelämässä
Päihdeongelma työelämässä.