Sairaanhoitopiirin arvot

Kuvassa hoitaja ja lapsi synnytysosastolla

Arvomme ovat hyvä hoito ja palvelu. Välinearvoja ovat: kohtaaminen, välittäminen, vastuullisuus ja kehittyminen

Satakunnan sairaanhoitopiirin arvoja on uudistettu henkilökunnalle toteutetun arvokyselyn tulosten perusteella. Arvojen toteuttamisen ja toteutumisen lähtökohtana ovat potilaat ja asiakkaat, henkilökunta ja jäsenkunnat.

Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan arvokkaana tavoitteena on hyvähoito ja palvelu. Tämä sisältää sairauksien hoitamisen ja ennaltaehkäisyn, terveyden edistämisen, näyttöön perustuvan toiminnan, vaikuttavuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden, tuen arjessa selviytymiseen, toimivat tukipalvelut sekä kuntoutuksen.

Hyvää hoitoa ja palvelua toteutamme välinearvoilla: kohtaamisella, välittämisellä, vastuullisuudella ja kehittymisellä

Kohtaaminen on erityisen keskeistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kohtaamme potilaiden ja asiakkaiden lisäksi myös henkilökunta, sidosryhmien edustajia ja muita yhteistyökumppaneita. Kohtaamisessa korostuu toisen arvostaminen ja hyväksyminen sellaisena kuin hän on. Käyttäydymme aina asiallisesti, ja aktiivisesti ylläpidettyjen vuorovaikutustaitojen avulla kohtaaminen johtaa hyvään lopputulokseen.

Välittäminen toteutuu potilaiden ja asiakkaiden lisäksi myös työkavereita kohtaan. Keskeistä on aitous ja avoimuus, turvallisuuden tunteen luominen, työyhteisössä vallitseva vakaus, oikeudenmukainen kohtelu sekä keskinäinen arvonanto. Osallistamisella tarkoitetaan asiakkaiden ja potilaiden, sekä toinen toisemme mukaan ottamista ja rakentavaa yhdessä tekemistä.

Vastuullisuus sisältää ammattiosaamisen jatkuvan ylläpitämisen ja keskinäinen luottamus on avainasemassa. Vastuullinen työntekijä sitoutuu tekemiseensä ja toimii työyhteisön rakentavana jäsenenä. Jokainen meistä huolehtii omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan, jotta pysyy pitkään työkykyisenä. Kun välittämisen arvon sisällä osallistettiin, vastuullisuudessa osallistutaan toimintaan ja sen kehittämiseen aktiivisesti. Palvelun ja hoidon oikea-aikaisuus on myös vastuullista ja ammatillista toimintaa.

Kehittyminen: organisaatiot ja perustehtävät muuttuvat ajan myötä, ja hyvän ammattitaidon ylläpitämiseen liittyy jatkuva valmius muuttuneiden toimintatapojen omaksumiseen. Joustavuus, luovuus ja kannustavuus auttavat meitä kehittymään. Uusien asioiden ennakkoluuloton kokeilu vie meitä useinkin kohti parempaa hoitoa ja palvelua.