Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84§:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tietyin edellytyksin tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan koskee Satakunnan sairaanhoitopiirissä yhtymävaltuuston puheenjohtajistoa, yhtymähallituksen kaikkia jäseniä ja varajäseniä, tarkastuslautakunnan puheenjohtajia ja esittelijää, rakennustoimikunnan puheenjohtajia ja esittelijää sekä liikelaitos SataDiagin johtokunnan puheenjohtajia ja esittelijää. Virkamiestasolla ilmoitusvelvollisuus koskee sairaanhoitopiirin johtajaa.


Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden ilmoitukset