Tarkastuslautakunta

Tarkastustoimen tehtävänä on turvata hallinnon ja talouden laillisuus ja julkinen luotettavuus sekä edistää toiminnan tuloksellisuutta. Tarkastuslautakunta on kuntalain 121 §:n mukainen valtuuston asettama toimielin, jolla on yleinen toimivalta hallinnon ja talouden tarkastuksessa.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.


Tarkastuslautakunta päättää:

  1. hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä ja tarpeellisten
    esitysten tekemisestä valtuustolle sen päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa,

  2. tarkastustoimen talousarvioesityksestä ja määrärahojen käytöstä,
    tarkastustoimen palvelujen hankkimisesta ja palvelujen
    antamisesta sekä henkilöstön ottamisesta,

  3. tarkastustoimen sisäisestä hallinnosta ja työnjaosta.

Tarkastuslautakunta antaa valtuuston kesäkokouksen käsiteltäväksi arviointikertomuksen, joka sisältää arvion valtuuston edelliselle vuodelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2021-2022:

puheenjohtaja Eerik Heijari, varajäsen Leea Hiltunen
varapuheenjohtaja Juhani Tiitinen, varajäsen Sami Hietaharju

jäsen Sari Vuorela, varajäsen Seppo Lempainen
jäsen Susanna Visuri, varajäsen Mervi Ylihonko