Työkykyä Satakuntaan

Työkykyohjelma


STM on myöntänyt syksyllä 2020 kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien valmisteluun ja käyttöönottoon sosiaali- ja terveydenhuollossa. Avustuksen sai 22 hanketta eri puolilta Suomea. Työkykyä Satakuntaan on yksi rahoitusta saaneista Työkykyohjelman hankkeista.

Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen. Satakunnassa toteutetaan molempia toimenpidekokonaisuuksia:

  • Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
  • Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna

Hankkeen toiminta-aika on joulukuu 2020 - 31.12.2022. Vuosien 2021 ja 2022 rahoitus varmistuu valtion budjetin vahvistuttua. Hanke linkittyy SATADUUNIA-hankkeeseen ja tulevaisuuden sote-keskus hankkeeseen sekä alueella käynnistyvään työllisyyden kuntakokeiluun. Aiempien ns. Satasote kuntoutus- ja työllisyyshankkeiden erityisesti SATAOSAA ja Satakunto- hankkeiden sekä PARTY -hankkeen kehittämistyö linkittyy hankkeeseen. Aiempien mallinnusten ja pilotointien pohjalta on hyvät edellytykset viedä jo kehitettyjä hyviä ja uusia kehittyviä malleja eteenpäin Satakunnassa. Hanke linkittyy myös kansallisen Mielenterveysstrategian (2020) tavoitteisiin ja osaltaan tukee sen toteutusta. Strategian tavoitteena on laadukas palveluohjaus, varhaisvaiheen tunnistaminen ja matalan kynnyksen palveluohjaus lähellä ihmisten luonnollista elinpiiriä. Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä kansallinen syy ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen. Työttömyys on merkittävimpiä riskitekijöitä päihde- ja mielenterveyden häiriöihin. Satakunta on hakenut valtionavustusta myös mielenterveysstrategian toimeenpanon hankkeisiin.

Hankkeen asiakaskohderyhmässä ovat työttömät, osatyökykyiset sekä vammaiset ihmiset

Hankkeen päätavoitteet

Työkyvyn tuki tulevaisuuden sote-keskuksissa – toimenpidekokonaisuuden tavoitteita:

Työttömien ja osatyökykyisten työkyvyn tuen tarpeiden tunnistamisen vahvistaminen sekä asiakkaiden tarpeista lähtevä työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden mallinnus. Asiakkaan prosessin sujuvoittaminen mm. digitaalisia menetelmiä hyödyntäen.

Parantaa työterveyshuollon ulkopuolella olevien työikäisten kuntoutusprosessissa tulevaisuuden sote-keskuksen ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja selkeyttää tehtäväjakoa mm. työttömien terveystarkastusprosessi, walk in -toiminta, terveydenhuollon aloitteellisuuden ja kokonaisvaltaisuuden vahvistaminen sekä työkykykuntoutuksen tarvearviointi ja kuntoutussuunnitelman laadinta varhaisessa vaiheessa. Ehkäistä nuorten opiskelujen keskeytymistä vahvistamalla nuoren kuntoutumisprosessia.

Lisätä ammattilaisten osaamista (työkyvyn tuen toimintamallit, työkykykuntoutus ja kuntoutuksen arviointiosaaminen sekä parantaa viranomaisyhteistyötä siten, että näkyväksi tulee myös kustannusvaikutus.

Tuetun työllistymisen menetelmät – toimenpidekokonaisuuden tavoitteita:

Parantaa tuetun työllistymisen mallin asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan osallisuutta palvelupolulla sekä vahvistaa työhönvalmennuksen ja työkykykuntouksen käyttöä sekä arvioida menetelmien vaikuttavuutta ja soveltuvuutta.

Vahvistaa työllistämistä tukevia sosiaalihuollon palveluja ja kehittää ryhmämuotoista työhönvalmennusta. Lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia uudelleen- tai lisäkouluttautumiseen yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Samoin kuin lisätä yrittäjien ja työnantajien ymmärrystä osatyökykyisten työllistämisen hyödyistä sekä parantaa työnantajayhteistyötä työllistämiseen tähtäävällä polulla, mm. jalkautuva tuki eri tahoille.

Parantaa ammattilaisten osaamista sekä verkostoida ja sovittaa yhteen eri viranomaisten työllistämistä tukevat palvelut, mm. määritellä yhdyspintojen välinen ohjaus ja prosessit sote-keskuksen ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Odotetut tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tavoitteena on luoda asiakkaalle palvelupolku, jonka monialaisuus, sujuvuus, oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus paranevat. Osatyökykyisten merkitys potentiaalisena työvoimana alueella kasvaa. Asiakasosallisuus vahvistuu ja asiakkaat pystyvät vaikuttamaan nykyistä paremmin omiin palveluihinsa. Tehostuneen palveluohjauksen ja kuntoutusohjauksen sekä varhaisten kuntoutustoimien ansiosta kohderyhmään kuuluvien työkyky ja laaja-alainen hyvinvointi paranevat, jolloin mahdollisuudet päästä takaisin työelämään tai pysyä työelämässä kasvavat.

Työllistymisen tukena on vaikuttava työhönvalmennus, eri toimijoiden yhteistyö sekä yhteen sovitetut palvelut. Ammattilaisten osaaminen on vahvistunut sekä työkykykuntoutuksen että tuetun työhönvalmennuksen osalta.

Hanketta hallinnoi Satasairaala, toiminta-alueena on koko Satakunta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Ulvila, Merikarvia), Rauman kaupunki, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sataedu, Satakunnan TYP, TE-toimisto, KELA, Satakunnan yhteisökeskus ja Tukiranka ry, jotka toteuttavat hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä.  Muitakin  maakunnan kuntia sote-kuntayhtymiä kutsutaan mukaan yhteiseen kehittämiseen. Tarkoituksena on, että hankkeessa tehty kehittämistyö hyödyttää koko maakuntaa. Toimintamallit ovat monistettavissa kaikkiin Satakunnan sote-keskuksiin.