TYÖOTE-hanke

Työotehankkeen logo

Satakunnan sairaanhoitopiiri osallistuu Vastuullinen työkyvyn tuki - TYÖOTE –hankkeeseen (2020-2023), jossa tehostetaan työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä. Keski-Suomessa käytössä oleva toimintamalli levitetään kaikkiin Suomen sairaanhoitopiireihin kolmen vuoden aikana. Tämä yleinen toimintamalli muokataan kunkin alueen ominaispiirteisiin sopivaksi. Toimintamallin levittämisestä alueelle vastaa Työterveyslaitos.

Työterveyshuollolla on merkittävä rooli työikäisen väestön työkyvyn tukemisessa ja se on mukana noin kahden miljoonan työssäkäyvän terveydenhuollon järjestämisessä. Työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimija, jolla on suora yhteys potilaan työpaikkaan. Erikoissairaanhoidon, terveyskeskuksen ja työterveyshuollon yhteistyöllä voidaan tehostaa työntekijän hoitoa, kuntoutusta ja työhön paluuta. TYÖOTE-toimintamallissa tietyissä tapauksissa potilaalle kirjoitetaan erikoissairaanhoidossa vain lyhyt sairauspoissaolo, jonka jälkeen hänet lähetetään työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn ja työhön paluun tukitoimia varten. Tiedonsiirrossa hyödynnetään sähköistä e-lähetettä sekä lähete-palautekanavaa.

Tehokkaammasta työkyvyn tukiprosessista hyötyvät kaikki. Työntekijälle suunnitellaan työkykyä tukevat työhön paluun tukitoimet, joilla pyritään vähentämään pysyvän työkyvyttömyyden riski. Työntekijä voi palata sairauspoissaolon jälkeen työhön, jonka tehtäväkuvaa on muokattu vastaamaan hänen todellista työkykyään.

TYÖOTE-hankkeessa tehdään yhteistyötä Satakunnan alueen työterveystoimijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintamalli vaatii onnistuakseen toimijoiden yhteistä panostusta. Syntyvien toimintamallien laatu ja toimivuus varmistetaan, mihin liittyen hankkeeseen kytkeytyy Itä-Suomen yliopiston vastuulla oleva tutkimus.

Lisätietoja Työterveyslaitoksen sivuilta:

Vastuullinen Työkyvyn tuki, TYÖOTE-hanke