Satakunnan sairaanhoitopiirin tutkimusluvat

Kaikkiin Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin tarvitaan SATSHP:n tutkimuslupa. Lupa tarvitaan aina, jos tutkimuksessa käytetään SATSHP:n potilaskertomustietoja tai potilasnäytteitä tai jos toteutetaan kyselyjä henkilökunnan tai potilaiden keskuudessa. Lupa tarvitaan lisäksi sellaisiin laatuhankkeisiin, joissa käytetään potilasrekisteritietoja.

SATSHP:ssä on kaksi erilaista tutkimuslupahakemusta.

Rekisteritutkimukset ja laatuhankkeet

Lupa haetaan lomakkeella.

 Rekisteritutkimuksen tai laatuhankkeen lupahakemus

Lomaketta käytetään mm. rekisteritutkimuksiin ja laatuhankkeisiin, joissa käytetään potilaskertomustietoja. Samaa lomaketta käytetään myös näytetutkimuksiin, joissa tutkitaan aikaisemmin kerättyjä potilasnäytteitä.

Lomaketta käyttävät myös SATSHP:n ulkopuoliset tutkijat, jos he haluavat käyttää SATSHP:n potilasrekisteritietoja tutkimuksiinsa.  

Samalla luvalla saa luvan tehdä tutkimusta/laatuhanketta ja luvan käyttää potilasrekisteritietoja tutkimukseen/laatuhankkeeseen.

Lomakkeen allekirjoittaa vastuullinen tutkija/laatuhankkeen luvanhakija. Allekirjoittajalla ei tarvitse olla työsuhdetta SATSHP:hen.

Vapaamuotoisten hakemusten perusteella lupaa ei enää myönnetä.

Muut SATSHP:ssä tehtävät tutkimukset ja opinnäytetyöt

Tutkimuslupahakemus

Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi SATSHP:n potilaisiin kohdistuvat kajoavat tutkimukset tai tutkimukset, joissa haastatellaan SATSHP:n potilaita tai henkilökuntaa.

Haettaessa lupaa muihin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin tutkimuslupalomakkeella, lomakkeen allekirjoittaja on tutkimuksesta SATSHP:n palvelussuhteessa oleva tutkimuksen vastuullinen tutkija tai yhteyshenkilö.

Poikkeuksen tähän muodostavat sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja opinnäytetyöt, joissa tutkimuksen vastuullinen tutkija ja tutkimusluvan hakija voi joissain tapauksissa olla myös tutkimuksen ohjauksesta vastuussa oleva tiede- / ammattikorkeakoulun virkamies.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja opinnäytetyöprosessista on erillinen, täydentävä ohjeistus.

Lupaprosessi ja tarvittavat allekirjoitukset

Vastuullisen tutkijan allekirjoittama hakemus (sekä rekisteritutkimuksen/ laatuhankkeen lupahakemus että tutkimuslupahakemus) toimitetaan liitteineen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteyshenkilöiden käsiteltäväksi. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostin liitteenä skannattuna.

Hoito- tai terveystieteellinen lupahakemus toimitetaan liitteineen  kehittämisylihoitaja Marita Koivuselle.

etunimi.sukunimi@satasairaala.fi, tai 

SATSHP, Tilaelementti, Sairaalantie 3, 28500 Pori 

Lääketieteelliset lupahakemus toimitetaan hanketoiminnan päällikkö Mari Niemelle etunimi.sukunimi@satasairaala.fi, tai
SATSHP, Keskustoimisto, Sairaalantie 3, 28500 Pori

Muiden tieteenalojen lupahakemukset voi toimittaa kummalle tahansa yhteyshenkilöistä. 

Yhteyshenkilö toimittaa lomakkeen eteenpäin päätöksentekijälle. Hakija saa lupapäätöksen sähköpostiinsa.

Muutos tutkimuslupaan

Jos tutkimuslupaan täytyy tehdä muutoksia, muutoshakemuksessa käytetään samaa lomaketta kuin varsinaisessa haussa. Muutoslupahakemukseen täytetään lupapäätösnumero, tutkimuksen nimi, muuttuneet tiedot (esimerkiksi aikataulujen tai resurssien muutokset) ja liitetään muuttuneet/uudet liitteet.

Muutoshakemus toimitetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteyshenkilöille. 

Tutkimuksen päättyessä

Tutkimuksen päätyttyä vastuullisen tutkijan on otettava yhteyttä mahdollisia sisäisiä ostopalveluita tarjonneisiin tahoihin ja sovittava tutkimuksen päättämiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Lisäksi hänen täytyy sopia kirjallisen tutkimusmateriaalin arkistoinnista arkistosihteeri Anu Tuominen kanssa (etunimi.sukunimi@satasairaala.fi).