Harjoittelun ja opiskelijaohjauksen arviointi

Arviointi on oleellinen osa oppimisprosessia ja tukee opiskelijan ammatillista kasvua prosessin eri vaiheissa. Harjoitteluyksikön henkilökunta antaa opiskelijalle oppimista tukevaa ja tavoitteisiin pohjautuvaa suullista ja kirjallista palautetta jakson aikana. Opiskelijan harjoittelun arviointi perustuu ammattihenkilön ammattitaitovaatimuksiin. Arvioinnin lähtökohtana ovat oppilaitoksen asettamat tavoitteet sekä opiskelijan omat tavoitteet, joita voidaan muokata yhdessä ohjaajan kanssa harjoittelupaikan toiminta huomioiden. Arviointi tapahtuu arviointikeskusteluissa, joita järjestetään harjoittelujakson puolivälissä ja lopussa. Arviointikeskusteluihin osallistuvat opiskelija, ohjaaja sekä opettaja. 

Satakunnan sairaanhoitopiirin jokaisen harjoitteluyksikön tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille. Keräämme kyselyn avulla palautetta sosiaali- ja terveysalan opiskelijaohjauksen laadusta ja kehitämme sitä saamiemme tulosten perusteella. Opiskelijaohjauksen laatukysely (CLES-T) koostuu opiskelijaan, opintoihin sekä harjoitteluyksikköön ja ohjaukseen liittyvistä kysymyksistä (© 2002 Saarikoski).  Vuonna 2020 opiskelijat arvioivat Satakunnan sairaanhoitopiirin opiskelijaohjauksen laadun tasolle 9,1 (asteikko 1-10).

Pyydämme Sinua harjoittelujaksosi viimeisellä viikolla arvioimaan kyselylomakkeen avulla ohjatun harjoittelun/työssä oppimisen jaksoasi. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen tulevaan laatuun. Kysely on luottamuksellinen eikä henkilöllisyytesi tule esille. Työyksikkösi tunnistetieto (ensimmäinen kysymys) tarvitaan, jotta palautteesi voidaan kohdistaa oikeaan työyksikköön. Vastaaminen vie aikaa noin 10 - 15 minuuttia. Voit lisäksi aina antaa palautetta harjoitteluyksikköösi suullisesti. Opiskelijaohjauksen laatukyselyn tulokset raportoidaan kaksi kertaa vuodessa harjoitteluyksiköihin. Tietoja voidaan mahdollisesti hyödyntää myös tutkimus- ja julkaisutoiminnassa.