Perehdytys

Henkilöstön perehdytys koostuu kaikista niistä toimenpiteistä, jotka tukevat uutta työntekijää tai vanhaa työntekijää uudessa työtilanteessa tutustumaan työpaikkaansa, organisaatioonsa, sen tapoihin, ihmisiin, omaan työhönsä sekä siihen liittyviin odotuksiin. Perehdytyksellä sairaanhoitopiirissä tuetaan henkilöstön osaamista, varmistetaan työn laadukkuutta ja tuloksellisuutta sekä tuetaan työssä jaksamista. Sairaanhoitopiirissä on pyritty suunnitelmalliseen ja yhtenäiseen perehdyttämiseen kehittämällä hoitohenkilökunnan perehdytysprosessin yhtenäisen käytännön malli, joka sisältää prosessiin liittyvien vastuiden ja velvollisuuksien määrittelyn sekä perehdytyksen dokumentoinnin lomakkeen sähköisine sisältöineen. Lisäksi yksiköillä on omat perehdytysohjelmansa.

LOVe

"LOVe – lääkehoidon osaaminen verkossa" SATSHP:ssä

Lääkehoidon osaamisen varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi Satakunnan sairaanhoitopiiri (SATSHP) järjestää lääkehoidonlupaprosessina hoitotyöntekijöilleen "LOVe -lääkehoidon osaaminen verkossa" koulutusta. SATSHP:n Moodle verkko-oppimisympäristössä (https://satshp.mmg.fi) opiskellaan "LOVe -lääkehoidon osaaminen verkossa" sisältämät teoriat ja suoritetaan tentit. SATSHP:ssä suoritettavat koulutusosiot määritellään ammattiryhmittäin (LOVe -ohjekirje). Lisäksi toimialuejohto yhdessä vastuualueen kanssa on päättänyt LOVe -lisäosioiden (mm. ABO -Verensiirrot, KIPU - Kivun lääkehoito (ent. EPI), PSYK -Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito sekä LAS -Lasten lääkehoito) suorituksesta työyksikön tarpeen ja toiminnan mukaisesti.

Kaikkien lääkehoitoon osallistuvien hoitohenkilökuntaan kuuluvien tulee päivittää LOVe -lääkehoitolupansa hyväksytysti viiden (5) vuoden välein. Hoitotyöntekijällä on velvollisuus itse huolehtia voimassaolevasta luvasta. LOVe -lääkehoitoluvat talletetaan myös SATSHP:n koulutushallintajärjestelmään.

LOVe -verkkosivut

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anna-Kaisa Kautto

puhelin 044 707 6950