Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset

Päivitetty 25.2.2021 kello 19.40

Tärkeimmät epidemian leviämistä rajoittavat keinot:

Lue lisää THL:n ohjeistuksesta

 • Hyvä käsihygienia
 • Oikea yskimistekniikka
 • Turvavälit 2 metriä
 • Kontaktien vähentäminen
 • Kasvomaskien käyttö, mikäli turvavälejä ei pystytä säilyttämään

Huomioithan, että lievästikin sairaana on hakeuduttava testiin, ja testitulosta odottaessa on pysyttävä kotona.

  kuvassa kerrotaan, että me kaikki voimme estää viruksen leviämisen kunhan muistamme turvavälit, käsien huolellisen pesun, yskiä hihaan tai nenäliinaan, käyttää kasvomaskia ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

  Maskisuositus

  Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakunnassa THL:n laajimman suosituksen mukaisesti. THL ohjeistus: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille.

  Suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita Satakunnan alueen asukkaita sekä lisäksi seuraavia ryhmiä:

  • Alle 12-vuotiaita oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 12-vuotiaiden kanssa samassa tilassa opiskelee nuorempia oppilaita.
  • Alle 12-vuotiaita koulukuljetusoppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa 12-vuotiaita tai vanhempia oppilaita.

  Suositus on voimassa 28.3.2021 asti.

   

  Opetuksen järjestäminen:

  Ammattikorkeakoulut:

  ATTR suosittelee opetuksen siirtämistä kokonaan etäopetukseen, ja vain välttämätön opetus toteuttaa läsnäopiskeluna.
   

  Toisen asteen opetus:

  ATTR suosittelee toisen asteen oppilaitoksia siirtymään etäopetukseen ajalle 3.3. – 28.3.2021. Suositus on annettu mainitulle ajanjaksolle, jotta 1. - 2.3.2021 kunnissa pystytään järjestämään oppilaille mm. tarvittavat opetusmateriaalit ja ohjeet.
   

  Perusopetus (ylä- ja alakoulut):

  • Yläkoulut: ATTR suosittelee yläkouluja siirtymään etäopetukseen ajalle 3.3. -  28.3.2021. Suositus annettu em. ajanjaksolle, jotta 1.- 2.3.2021 pystytään kunnissa järjestämään oppilaille mm. tarvittavat opetusmateriaalit ja ohjeet.
  • Alakoulut: alakoulut jatkavat lähiopetuksessa. 
  • Esiopetus ja varhaiskasvatus: ATTR suosittelee huolehtimaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja. 

   

  Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

  ATTR suosittelee, että yli 6 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Suositus noudattaa valtakunnallista 25.2.2021 voimaan astunutta linjausta.

  Raumalla, jossa epidemiatilanne on vakava, suositellaan, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä.

  Suositus on voimassa 28.3.2021 asti.
   

  Harrastustoiminta

  Aikuisten harrastustoiminta:

  ATTR suosittelee, että aikuisten harrastustoiminta pidetään keskeytettynä koko Satakunnassa ajalla 1.3. – 28.3.2021.

  Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia. Lounais-Suomen aluehallintovirasto arvioi parhaillaan 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain mukaisten toimenpiteiden käyttöönottoa epidemiologiseen tilanteeseen perustuen. 
   

  Lasten ja nuorten harrastustoiminta:

  13-20 -vuotiaat: ATTR suosittelee, että 13-20 -vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään koko Satakunnassa ajalle 1.3. - 28.3.2021, valtakunnallisen linjauksen mukaisesti.

  12-vuotiaat tai nuoremmat lapset: Harrastustoimintaa voidaan edelleen toteuttaa. ATTR suosittelee kuitenkin, että

  • kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei järjestetä
  • ottelut ja kilpailut pidetään asuinkaupungin sisällä
  • harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta:  

  Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.

  Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

  Suositus on voimassa 28.3.2021 asti.

   

  Etätyö

  ATTR suosittelee, että Satakunnassa sovelletaan valtioneuvoston ohjeistoa etätyöstä niin laajalti kuin mahdollista, eli

  • sekä julkisen sektorin että yksityisten työnantajien työtekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat
  • työpaikoilla edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

   

  Suositus tarpeettoman matkustamisen rajoittamisesta

  ATTR suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista.

  Pysytään perhepiirissä - kampanja on lanseerattu yhteistyössä Satasairaalan ja Satakunnan alueen kuntien kanssa, näin kannustetaan pitämään kontaktit minimissä ajalla 23.2. - 14.3.2021.

   

  Julkisten tilojen käyttö

  STM suosittelee harkitsemaan julkisten tilojen sulkemista jo kiihtymisvaiheessa.

  ATTR suosittelee, Satakunnan alueella julkiset tilat suljetaan mahdollisimman laajasti, pyrkien kuitenkin mahdollistamaan lasten ja nuorten harrastustoiminta ja kirjastojen lainaustoiminta.

  Suositellaan, että toimenpiteet ulotetaan myös ostoskeskuksien yleisiin tiloihin, joista oleskelupaikat tulisi poistaa. 

   

  Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus

  Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava, mutta vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa. Suositellaan, että vieraita olisi kerrallaan korkeintaan kaksi. Vierailut tulee toteuttaa noudattaen THL:n ohjeistusta ja suojaimia tulee käyttää koko vierailun ajan.

  Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista.

  Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskinkäyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona.

  THL:n ohje Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä.
   

  Kokoontumisrajoitukset Satakunnassa - aluehallintoviraston määräys  

  Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

  Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

  Määräys on voimassa ajalla 20.2.2021–19.3.2021. 

  25.2.2021 tasolle 2 siirtymisen myötä AVI tulee päivittämään määräyksen ja laskemaan henkilömäärä kuuteen.

   

  Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen abiturienteille

  Viime kokouksessa hyväksyttiin alueellinen ohjeisto kirjoitusten järjestämisestä terveysturvallisesti. Viikon aikana asiaan on saatu myös valtakunnallinen ohjeistus THL:n koordinoimana. Käytännön järjestely on koulutoimen vastuulla eikä kouluja ole velvoitettu kirjoitusten järjestämiseen karanteenissa oleville. Tartuntataudeista vastaavan infektiolääkärin näkemys on, että asia olisi terveysturvallisesti järjestettävissä ohjeistoa noudattaen.

   

  Voimassa olevat valtakunnalliset suositukset

  Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelman, jolla ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita koronavirusepidemian hillinnässä. Jotta tartuntojen leviämistä voidaan tehokkaasti estää, toimenpiteiden on oltava ennakollisia ja riittävän laaja-alaisia.

  Suunnitelma on laadittu ajalle tammi-toukokuu 2021, ja sitä voidaan tarkistaa kevään aikana, jos epidemiatilanne sitä edellyttää.

  Epidemian vaiheet on jaettu kolmeen luokkaan: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Luokituksen avulla arvioidaan suositusten ja rajoitusten tarvetta sekä kohdentamista.

  Toimintasuunnitelma hybridistrategian toteuttamiseen 5.1.2021

   

  Valtakunnalliset ja alueelliset suositukset

  Voimassa on sekä koko Suomea koskevia, että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

  Toimenpiteet ja toimivaltainen viranomainen

  Suositus

  Toimivaltainen viranomainen

  Määrääminen karanteeniin

  Kunnan tai kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri

  Etätyösuositus

  Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.

  Kasvomaskisuositus

  Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.

  Suositus vierailujen turvallisuudesta (ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen)

  Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä

  Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen

  Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö

  Ravitsemisliikkeen aukioloajan, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

  Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.

  Julkisten tilojen sulkeminen

  Valtio, kunta/kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt

  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen

  Kunta ja usean kunnan alueella AVI

  Rajat ylittävän matkustuksen rajoittaminen

  Rajaviranomaiset valtioneuvoston päätösten mukaisesti

  Yleisötilaisuuksien rajoittaminen tai kieltäminen

  Kunta ja usean kunnan alueella AVI

  Suositukset yksityistilaisuuksien rajoittamisesta

  Kunnat ja kuntayhtymät

   

  Matkustusohjeisto ja maahantulon rajoitukset

  Valtioneuvosto päätti 22.1.2021, että maahantulon rajoituksia kiristetään Suomessa. Uudet rajoitukset tulevat voimaan 27.1. ja ne ovat voimassa 25.2. asti. Koronaepidemia on maailmanlaajuisesti yhä selvässä kasvussa ja tartuntojen määrä kasvaa useimmissa maissa.

  Maahantulon rajoitukset ja terveystoimet Suomessa. Valtioneuvosto päätti 22.1.2021, että maahantulon rajoituksia kiristetään Suomessa. Uudet rajoitukset tulevat voimaan 27.1. ja ne ovat voimassa 25.2. asti. Koronaepidemia on maailmanlaajuisesti yhä selvässä kasvussa ja tartuntojen määrä kasvaa useimmissa maissa. 

  Maahantulon rajoitukset ja terveystoimet Suomessa