Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset

Päivitetty 6.5.2021 kello 15.00.

Tärkeimmät epidemian leviämistä rajoittavat keinot:

Lue lisää THL:n ohjeistuksesta

 • Hyvä käsihygienia
 • Oikea yskimistekniikka
 • Turvavälit 2 metriä
 • Kontaktien vähentäminen
 • Kasvomaskien käyttö, mikäli turvavälejä ei pystytä säilyttämään

Huomioithan, että lievästikin sairaana on hakeuduttava testiin, ja testitulosta odottaessa on pysyttävä kotona.

  kuvassa kerrotaan, että me kaikki voimme estää viruksen leviämisen kunhan muistamme turvavälit, käsien huolellisen pesun, yskiä hihaan tai nenäliinaan, käyttää kasvomaskia ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

  Maskisuositus

  Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakunnassa THL:n laajimman suosituksen mukaisesti. THL ohjeistus: Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille.

  Suositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita Satakunnan alueen asukkaita sekä lisäksi seuraavia ryhmiä:

  • Alle 12-vuotiaita oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 12-vuotiaiden kanssa samassa tilassa opiskelee nuorempia oppilaita.
  • Alle 12-vuotiaita koulukuljetusoppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa 12-vuotiaita tai vanhempia oppilaita.

  Suositus on voimassa toistaiseksi.

   

  Opetuksen järjestäminen:

  Ammattikorkeakoulut:

  ATTR suosittelee etä- ja lähiopetusta vuorottelevaa hybridimallia siten, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena.

  • Lähiopetuksessa suositellaan enintään kymmenen henkilön ryhmäkokoa.
  • Koetilanteet on järjestettävä koronaturvallisesti, näitä koskien ei anneta erikseen suositusta enimmäishenkilömäärästä.

  Toisen asteen opetus:

  Toisen asteen opetuksessa jatketaan lähiopetuksessa.

  Ylioppilasjuhlien järjestelyt

  ATTR arvioi epidemiologista tilannetta ajantasaisesti, ja tarkentaa ylioppilasjuhlien järjestämisen suosituksiin kokouksessaan 12.5.2021. Mikäli tilanne kehittyy suotuisasti, rajoituksia voidaan vielä lieventää. Todennäköistä on, että yleisöä ei tilaisuuksiin voida ottaa kuin korkeintaan hyvin rajatusti.

  Oppilaitokset voivat järjestää juhlan, valmisteluissa on muistettava kuitenkin huomioida

  • ylioppilaiden lakitus ryhmissä
  • paikalla vain rajattu määrä henkilökuntaa
  • ei kutsuta yleisöä paikalle, vaan omaiset huomioidaan esim. tarjoamalla mahdollisuus etäosallistumiseen (livestream, tms.)
  • Mikäli paikalle halutaan kuitenkin kutsua yleisöä, huomioidaan AVI:n ko. aikaan voimassa olevat kokoontumisrajoitukset

  Perusopetus (ylä- ja alakoulut):

  • Yläkoulut: Yläkoulut jatkavat lähiopetuksessa. 

  • Alakoulut: Alakoulut jatkavat lähiopetuksessa. 
  • Esiopetus ja varhaiskasvatus: ATTR suosittelee huolehtimaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

   

  Harrastustoiminta

  Aikuisten harrastustoiminta:

  Ulkoliikuntapaikat tulee pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.

  Aikuisten ryhmäharrastamista voidaan toteuttaa ulkotiloissa, lähikontakteja välttäen.

  ATTR suosittelee, että aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa pidetään keskeytettynä koko Satakunnassa edelleen ainakin 16.5.2021 asti. ATTR arvioi tilannetta viikoittain ja tavoitteena on avata aikuisten sisällä tapahtuvaa ryhmäharrastustoimintaa esim. kansalais- ja työväenopistoissa 17.5.2021 alkaen, mikäli maakunnan tilanne pysyy vakaana ja suotuisa kehitys jatkuu.

  Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia.

  Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

   

  Lasten ja nuorten harrastustoiminta:

  13-20 -vuotiaat lapset ja nuoret: ATTR suosittelee, että lasten ja nuorten ulko- ja sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa toteutetaan seuraavin ehdoin:

  • Ryhmäharrastustoimintaa toteutetaan omalla joukkueella tai ryhmällä, huomioiden etäisyydet ja kontaktien välttäminen
  • 13-20 –vuotiaiden ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta voidaan ulkotiloissa aloittaa 10.5.2021 alkaen perustasolla olevien paikkakuntien kanssa.

  Huomioitava on, että mikäli paikalla on yleisöä, pitää huomioida AVI:n voimassa oleva määräys koskien yleisötilaisuuksia.

  12-vuotiaat tai nuoremmat lapset: ATTR suosittelee, että lasten harrastustoiminta mahdollistetaan, kuitenkin huomioiden että

  • Harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona, lasten harrastustoiminta on kuitenkin sallittu myös sisätiloissa omassa joukkueessa tai ryhmässä
  • Alle 12 -vuotiaiden ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta sekä ulkona että sisätiloissa voidaan aloittaa 10.5.2021 alkaen perustasolla olevien paikkakuntien kanssa.

  Huomioitava on, että mikäli paikalla on yleisöä, pitää huomioida AVI:n voimassa oleva määräys koskien yleisötilaisuuksia.

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta

  Tartuntatautilain muutoksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.) vaikutuksia tiloihin liittyviin rajoituksiin ja harrastuksiin

  Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä (minedu.fi)

   

  Etätyö

  ATTR suosittelee, että Satakunnassa sovelletaan valtioneuvoston ohjeistoa etätyöstä niin laajalti kuin mahdollista, eli

  • sekä julkisen sektorin että yksityisten työnantajien työtekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat
  • työpaikoilla edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

   

  Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

  Ajalla 3.5. – 16.5.2021: ATTR suosittelee, että yli 10 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä.

   

  Suositus tarpeettoman matkustamisen rajoittamisesta

  ATTR suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista.

   

  Julkisten tilojen käyttö

  ATTR suosittelee, että Satakunnan alueella pyritään avaamaan julkisia tiloja seuraavasti:

  Kirjastot:

  • Toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää
  • Tarjotaan rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista lainaustoimintaa rajatulle kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin
  • Lukupaikat suljetaan ja kirjastoihin sovitut yleisötapahtumat perutaan tai toteutetaan etäyhteyksin

   

  Nuorisotilat:

  • Toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää
  • Nuorisotilojen toimintaa supistetaan, tarjoten mahdollisuus turvalliseen sisätilaan mutta välttäen toimintoja joissa suojatoimista ei voida pitää kiinni
  • Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa
  • Tiloissa sallittava henkilömäärä voidaan harkita paikallisesti tilojen koon ja muiden olosuhteiden mukaan
  • Suositellaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta

   

  Kulttuuritilat ja museot:

  • Toiminta tulee järjestää rajatulle asiakasmäärälle siten, että voidaan säilyttää turvavälit ja noudattaa tartuntatautilain pykälää 58 c ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
  • Mikäli tilassa järjestetään toimintaan liittyviä yleisötilaisuuksia, tulee niiden osalta noudattaa AVIn voimassa olevia määräyksiä koskien sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia, tällä hetkellä voimassa oleva kokoontumisrajoitus on kuusi henkilöä.

   

  Uimahallit

  Uimahalleja voidaan avata perustason kunnissa rajatun asiakasmäärän käyttöön, ottaen huomioon TTL 58c §:n mukaiset vaatimukset:

  • mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet ovat esillä
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan, ottamalla käyttöön esimerkiksi kolmannes pukukaapeista.

  Lisäksi suositellaan maskien käyttöä muualla kuin peseytymis- ja uimatiloissa.

  Leviämisvaiheessa vielä olevissa kunnissa (Eura, Kokemäki) uimahallien avaamista yleisölle ei suositella. 

   

  Sisäleikkipuistot ja –leikkipaikat:

  Tilat suositellaan pitämään suljettuina.

   

  Kauppakeskusten oleskelutilat:

  Tilat suositellaan pitämään suljettuina.

   

  ATTR suosittelee, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet. 

   

  Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus

  Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava, mutta vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa. Suositellaan, että vieraita olisi kerrallaan korkeintaan kaksi. Vierailut tulee toteuttaa noudattaen THL:n ohjeistusta ja suojaimia tulee käyttää koko vierailun ajan.

  Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista.

  Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskinkäyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona.

  THL:n 22.4.2021 päivitetty ohje koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidossa

   

  Tartuntatautilain mukaiset määräykset ja rajoitukset Satakunnassa

  Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

  Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

  Määräys on voimassa ajalla 27.4.2021–14.5.2021.

  Aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös 20.4.2021 Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueelle

   

  Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL 58 c §)

  Yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen sisätilojen sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattujen ulkotilojen, joita käytetään asiakkaille tai osallistujille suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana, toimijan on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava, että:

  1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;

  2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja

  3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

  Toimijan tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

   

  Laissa säädetyt velvollisuudet koskevat seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

  1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan maakunnan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat;

  2) yksityiset elinkeinonharjoittajat;

  3) kunnat ja kuntayhtymät;

  4) uskonnolliset yhdyskunnat;

  5) julkisoikeudelliset laitokset.

  Tartuntatautilain 58 c § on voimassa 22.2.2021–30.6.2021.

   

  Voimassa olevat valtakunnalliset suositukset

  Koronaepidemiatilanne on vakaa ja kehittymässä hyvään suuntaan, joten koko Suomea koskevista torjuntatoimien tasoista voidaan sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan luopua. Koronaviruksen leviämistä torjutaan jatkossa alueellisin rajoituksin ja suosituksin.

  Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitettujen toimenpidetasojen käytöstä luopumisesta

   

  Valtakunnalliset ja alueelliset suositukset

  Voimassa on sekä koko Suomea koskevia, että alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Rajoituksia ja suosituksia voidaan tehdä myös määräajaksi. Hallituksen suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia.

  Toimenpiteet ja toimivaltainen viranomainen

  Suositus

  Toimivaltainen viranomainen

  Määrääminen karanteeniin

  Kunnan tai kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri

  Etätyösuositus

  Valtakunnallisesti ja alueellisesti STM, VM ja THL, paikallisesti kunta/kuntayhtymä. Työnantajat vastaavat menettelytavoista.

  Kasvomaskisuositus

  Valtakunnallisesti ja alueellisesti THL. Kunta/kuntayhtymä voi antaa laajemman suosituksen. Työpaikoilla työnantajat.

  Suositus vierailujen turvallisuudesta (ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen)

  Terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksikön johtaja, kunta tai kuntayhtymä

  Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen

  Opetuksen järjestäjä eli kunta, valtio, rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö

  Ravitsemisliikkeen aukioloajan, anniskeluajan ja asiakaspaikkamäärän rajoittaminen

  Valtioneuvosto päättää STM:n esityksestä. AVI valvoo.

  Julkisten tilojen sulkeminen

  Valtio, kunta/kuntayhtymä, julkiset ja yksityiset yhteisöt

  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkeminen

  Kunta ja usean kunnan alueella AVI

  Rajat ylittävän matkustuksen rajoittaminen

  Rajaviranomaiset valtioneuvoston päätösten mukaisesti

  Yleisötilaisuuksien rajoittaminen tai kieltäminen

  Kunta ja usean kunnan alueella AVI

  Suositukset yksityistilaisuuksien rajoittamisesta

  Kunnat ja kuntayhtymät

   

  Matkustusohjeisto ja maahantulon rajoitukset

  Valtioneuvosto on päättänyt 22.4., että maahantulon rajoituksia jatketaan 25.5.2021 asti. Koronapandemia jatkuu edelleen, eikä riittäviä toimenpiteitä rajoitusten korvaamiseksi ole vielä käytössä. Tämän vuoksi sekä virusmuunnosten leviämisen ehkäisemiseksi sisärajavalvontaa ja ulkorajaliikenteen rajoituksia jatketaan. 31.3. tehtyihin päätöksiin ei tehdä sisällöllisiä muutoksia. Päätökset tulevat voimaan 26.4.2021.

  Sisäministeriön tiedote 22.4.2021