Maksun alentaminen ja oikaisuvaatimusohje

Asiakasmaksulain (734/92 ja 1201/20) 11 § mukaan maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos maksu vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

Sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on linjannut (14.6.2021 / 127 §), että asiakasmaksuihin voi hakea alennusta tai maksuvapautusta kehitysvammahuollon asiakasmaksuista ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta.

Sinulla on kuitenkin oikeus hakea alennusta myös muihin asiakasmaksuihin. Ota siinä tapauksessa yhteyttä potilasmaksutoimistoon. Jos olet tyytymätön sieltä saamaasi vastaukseen, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  Sinulla on oikeus hakea muutosta, jos

Oikaisuvaatimus on oltava perillä viranomaisella viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut laskun. Lasku katsotaan saapuneeksi 7. päivänä laskun lähettämisestä, ellei muuta näytetä. Laskun saapumispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai arkipyhä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa tietosi: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja oikaistavan laskun numero. Kerro millaista muutosta vaadit ja perustele vaatimus. Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat. Jos puhevaltaasi käyttää laillinen edustajasi tai asiamiehesi tai jos oikaisuvaatimuksen laatii joku muu henkilö, ilmoita myös hänen nimensä ja yhteystietonsa.

Toimita oikaisuvaatimus: Satakunnan sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, Sairaalantie 3, 28500 Pori tai kirjaamo@satasairaala.fi.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on sinulle maksutonta. Laskuun ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.