Potilaan oikeudet ja tietosuoja

Selko-tunnus

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittelee, että potilaalla on oikeuksia. Potilaan oikeudet ovat:

  • hoitoon pääsy, hyvä hoito ja kohtelu
  • itsemääräämisoikeus
  • tiedonsaantioikeus ja oikeus tietojen salassapitoon
  • oikeus muistutukseen ja potilasasiamiehen palveluun.

Sinulla on esimerkiksi oikeus saada tietoja terveydentilastasi ja mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoosi. Saat lisätietoa oikeuksistasi potilasasiamieheltä.

Sinulla on mahdollisuus käyttää valinnanvapauttasi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla kerrotaan lisää esimerkiksi potilaan oikeudesta valita hoitopaikka tai hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö.

Saat tukea ja apua digitaalisten palveluiden käyttöön YLE:n verkkosivuilta (Digitreenit).

Tietosuoja ja salassapito

Salassapitovelvollisuus

Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Henkilökunta ei voi siis kertoa asioitasi muille. Henkilökunta antaa tietoja terveydentilastasi omaisellesi tai muulle läheiselle ihmiselle vain, jos olet antanut siihen luvan.

Myös potilasasiakirjoihin merkityt tiedot täytyy pitää salassa. Lue lisää asiasta sivulta Miten tietojasi käsitellään Satasairaalassa
 

Päättäminen läheisen puolesta

Joskus täysi-ikäinen potilas ei kykene itse päättämään hoidostaan. Hän voi esimerkiksi olla siihen liian sairas. Silloin potilaan läheiselle ihmiselle kerrotaan potilaan tilanteesta riittävästi tietoja. Läheistä ihmistä kuullaan, jotta saadaan tietää millaista hoitoa potilas itse haluaisi. (PotLaki 785/1992)

 

Alaikäinen ja tietojen luovutus

Alaikäinen voi kieltää tietojensa antamisen huoltajilleen tai muille läheisilleen, jos hän on kykenevä päättämään itse hoidostaan. Alaikäisen kykyyn päättää asioista vaikuttaa hänen ikänsä ja kehitystasonsa. Lääkäri tai muut terveydenhuollon ammattihenkilöt arvioivat alaikäisen kehitystason. (PotLaki 785/1992)

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaus

Sinulla tai laillisella edustajallasi on oikeus tarkastaa tiedot, joita sinusta on kirjoitettu potilasasiakirjoihin. Jos tieto on mielestäsi virheellistä, voit vaatia sen oikaisemista. Voit täyttää valmiin lomakkeen tietokoneella tai käsin. Tulosta lomake, allekirjoita se ja lähetä Satasairaalan potilasasiamiehelle.

Voit myös pyytää tiedoistasi kopiot. Tee siinä tapauksessa kirjallinen kopiointipyyntö. Voit täyttää valmiin lomakkeen tietokoneella tai käsin. Tulosta lomake, allekirjoita se ja lähetä Satasairaalan potilasasiamiehelle.

Voit lukea lisää tietojen tarkastamisesta ja korjaamisesta sivulta Miten tietojasi käsitellään Satasairaalassa.

 

Vainajan tietojen luovuttaminen

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säätää, että potilasasiakirjoissa olevat tiedot täytyy pitää salassa. Tiedot täytyy pitää salassa myös potilaan kuoleman jälkeen. Joissain tapauksissa voidaan kuolleesta ihmisestä antaa tietoja ajalta, jolloin hän oli vielä elossa. Tietoja annetaan vain, jos tietojen antamiseen on perusteltu syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi tärkeän edun tai oikeuden ajaminen. Syy voi olla myös epäily, että potilaan hoidossa on tapahtunut hoitovirhe.

Jos tarvitset läheisesi potilasasiakirjoihin sisältyvää tietoa, tee kirjallinen anomus. Voit täyttää valmiin lomakkeean tietokoneella tai käsin. Tulosta lomake, allekirjoita se ja lähetä Satasairaalan potilaskertomusarkistoon.

Yleensä potilasasiakirjoista ei anneta kopioita. Pyyntöösi vastataan lausuntona. Lausunto vastaa kysymykseen, jonka olet anomuksessa esittänyt.


Kuolemansyyhyn liittyvät asiakirjat ovat salaisia

Myös kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat täytyy pitää salassa. Näitä asiakirjoja ovat esimerkiksi kuolintodistus ja ruumiinavauspöytäkirja. Niiden tietoja saa kuitenkin antaa lähiomaisille. Voit pyytää kopiota kuolintodistuksesta läheisesi viimeisestä hoitopaikasta.

Oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä vastaa poliisi. Siinä syntyneet asiakirjat eivät ole potilasasiakirjoja. Niiden sisältämien tietojen luovuttamisesta päättää yleensä poliisi, joka vastaa kuolemansyyn selvityksestä.