Miten tietojasi käsitellään Satasairaalassa?

Selko-tunnus

Satasairaala järjestää erikoissairaanhoidon palvelut Satakunnan alueella. Henkilötietosi ja hoitotietosi tallennetaan potilasrekisteriimme. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, eli suojaamme ne esimerkiksi tietotekniikan keinoin. Tällä sivulla kerromme tarkemmin:

 • miksi keräämme tietoja
 • millaisia tietoja keräämme 
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • millaisia oikeuksia sinulla on
 • ketkä vastaanottavat tietojasi
 • miten suojaamme henkilötietoja
 • keneltä voit kysyä lisätietoja.

 

Miksi sinusta kerätään tietoja?

Kun käytät palvelujamme, keräämme tietosi potilasasiakirjoihin. Keräämme tietoja, jotta voimme tutkia ja hoitaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Lait ja asetukset

Tietojesi käsittely perustuu muun muassa seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

 • terveydenhuoltolaki
 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
 • erikoissairaanhoitolaki
 • mielenterveyslaki
 • tietosuojalaki ja EU:n tietosuoja-asetus
 • arkistolaki
 • laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä
 • laki potilaan asemasta ja oikeuksista
 • sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista.

 

Mitä tietoja sinusta kerätään?

Kun olet meillä potilaana, keräämme sinusta ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia ja välttämättömiä.

Keräämme sinulta henkilötiedot:

 • nimi ja henkilötunnus
 • kotikunta
 • osoite
 • puhelinnumero
 • tarvittaessa huoltajasi yhteystiedot, jos olet alaikäinen
 • jos sinulla on laillinen edustaja, tarvittaessa hänen tietonsa
 • tarvittaessa äidinkieli tai asiointikieli
 • yhteyshenkilö. Voit nimetä yhteyshenkilöksi jonkun läheisesi, johon otamme tarvittaessa yhteyttä.

Keräämme tiedot, joita tarvitsemme, kun hoidamme ja tutkimme sinua. Niitä ovat esimerkiksi:

 • laboratoriotulokset
 • kuvantamistulokset, kuten röntgentutkimusten tulokset
 • kuntoutussuunnitelmat
 • ajanvaraustiedot
 • potilaspäiväkirjat

Voimme kerätä näitä tietoja myös muilta hoitolaitoksilta, tutkimuslaitoksilta, kuntoutuslaitoksilta tai ammattihenkilöitä. Keräämme tietoja, jotka on meille lähetetty.

Jos saamme hätäkeskuksen kautta hälytystehtävän, keräämme siihen liittyviä tietoja.

Käytämme asiakirjojen tietoja myös

 • laskutukseen
 • tilastointiin
 • opetukseen
 • tieteelliseen tutkimukseen
 • palveluiden kehittämiseen.

 

Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

Säilytämme potilastietojasi niin kauan, kuin laki vaatii. Noudatamme sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (298/2009) potilasasiakirjoista. Lisäksi potilastietojen säilytysaika on tarkkaan ohjeistettu ja määritelty toimintaohjeessamme.

 

Millaisia oikeuksia sinulla on?

Oikeuksistasi säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa.

 

Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä. Jos haluat enemmän tietoa, kuin mitä tällä sivulla on kerrottu, voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen tai tietosuojavastaavaan.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitelläänkö Satasairaalassa sinua koskevia tietoja. Voit pyytää esimerkiksi kopiota potilasasiakirjoistasi. Esitä pyyntö henkilökohtaisesti terveydenhuollon toimintayksikössä tai  täytä ja allekirjoita valmis lomake. (Löydät valmiit lomakkeet Potilaan oikeudet ja tietosuoja -sivun lopusta.) Voit myös tehdä vapaamuotoisen asiakirjan, josta käy ilmi seuraavat tietosi: nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Kirjoita, mitkä potilastiedot haluat, eli mikä on ollut hoidon syy ja milloin olet ollut hoidossa. Muista allekirjoittaa lomake. Huomaa, että sinulla on oikeus pyytää vain omia tietojasi.

Terveydenhuollon toimintayksikkö voi myös kieltäytyä antamasta tietoja sinulle. Siinä tapauksessa saat kirjallisen todistuksen kielteisestä päätöksestä. Voit lukea lisää tietosuojalain 34§:stä Finlex.fi-verkkosivulta.

 

Oikeus tiedon oikaisuun

Jos haluat, että mielestäsi virheellinen tieto oikaistaan, tee kirjallinen oikaisuvaatimus. Voit käyttää siihen valmista lomaketta tai kirjoittaa pyynnön itse. (Löydät valmiin lomakkeen Potilaan oikeudet ja tietosuoja -sivun lopusta. Lomakkeen nimi on Virheen oikaisupyyntö.)

 

Sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojesi poistamista

Potilastietojesi säilyttäminen perustuu lakiin. Siksi et voi vaatia niiden poistamista.

 

Sinulla ei ole oikeutta vaatia tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen

Potilastietojesi säilyttäminen järjestelmässämme perustuu lakiin. Et siis voi vaatia tietojasi siirrettäväksi toiseen järjestelmään.

 

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Jos ulkopuolinen taho murtautuu tietojärjestelmäämme, tietosi voivat päätyä vääriin käsiin. Silloin puhutaan tietoturvaloukkauksesta.

Ilmoitamme sinulle viipymättä, jos ulkopuolinen taho saa tietoja, joista voi olla sinulle haittaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi henkilötiedot ja arkaluontoiset tiedot.

 

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Jos koet, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan lakia, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle. Voit lukea lisää Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

 

Oikeus potilasrekisterin käyttölokitietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt tietojasi terveydenhuollossa tai kenelle sinua koskevia tietoja on luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus saada tietää perustelut käytölle tai luovutukselle. Sen säätää laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (159/2007). Voit käyttää siihen valmista lomaketta, jonka löydät Potilaan oikeudet ja tietosuoja -sivun lopusta. Lomakkeen nimi on Rekisteritietojen tarkastuspyyntö.

Jos epäilet, että tietojesi käsiteelyssä on tapahtunut tietoturva- tai tietosuojaloukkaus, ilmoita asiasta tietosuoja@satasairaala.fi sähköpostiosoitteeseen.

 

Ketkä vastaanottavat tietojasi? Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?

Potilasasiakirjoihisi sisältyvät tiedot ovat aina salassa pidettäviä. Henkilökunnallamme on vaitiolovelvollisuus, eli henkilökunta ei voi kertoa asioitasi muille. Jos luovutamme tietojasi eteenpäin, se perustuu lakiin, suostumukseesi tai sopimuksiin.

 

Lakisääteinen velvollisuus luovuttaa tietojasi

Luovutamme tietojasi, kun jokin laki meitä siihen velvoittaa. Luovutamme potilastietojasi seuraaville tahoille:

 • Kansalliseen terveysarkistoon, eli Kanta-palveluun. Kanta-palveluun tallennetaan esimerkiksi sähköiset reseptit ja terveystietojasi.
 • Satakunnan alueen potilastietorekisteriin. Satasairaalalla ja alueen terveyskeskuksilla on käytössä yhteinen potilastietorekisteri. Sinua hoitava henkilökunta voi käyttää rekisterissä olevia potilastietoja hoitaessaan sinua. Rekisteristä katsotaan vain hoitosi kannalta tarpeellisia tietoja. Sinulla on mahdollisuus kieltää tietojesi näkyminen muille. Silloin tietosi eivät näy muissa organisaatioissa eikä Potilastiedon arkistossa (Kanta).
 • Valtakunnallisiin lakisääteisiin rekistereihin, joita käytetään tutkimuksiin, suunnitteluun ja tilastointiin.
 • Viranomaisille ja muille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saantiin. Sellainen voi olla esimerkiksi sinua edustava vakuutusyhtiö. Kun viranomainen tai muu taho pyytää meiltä tietoja, hänen on kerrottava tarkasti, mitä pyyntö koskee. Lisäksi hänen on kerrottava mihin lakiin tietojen luovutus perustuu.
 • Laskuihin liittyvät tiedot luovutamme tarvittaessa kotikuntasi terveydenhuoltoon. Jos sinulla on maksuhäiriöitä, voimme luovuttaa tietosi perintätoimenpiteiden hoitajalle.

 

Potilastietojen luovuttaminen sinun suostumuksellasi

Joissain tapauksissa luovutamme potilastietojasi vain, jos annat siihen suostumuksesi:

 • Sinä tai laillinen edustajasi pyydätte, että tietojasi luovutetaan omalle lääkärille, lähetteen tehneelle lääkärille tai jatkohoitopaikkaan.
 • Toinen hoitopaikka, terveydenhuollon ammattilainen tai vakuutusyhtiö pyytää tietojasi.
 • Olet tehnyt suostumuksen biopankille. Biopankki kerää ihmisestä otettuja näytteitä lääketieteellisiä tutkimuksia varten. Näytteiden lisäksi biopankille luovutetaan tietoja, jotka voivat koskea terveyttä, sairautta, annettua hoitoa, hoidon tuloksia tai tutkimustuloksia. Voit lukea lisää biopankin toiminnasta Auria Biopankin verkkosivuilta.

Emme luovuta tietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman lupaasi.

 

Henkilötietojen käsittely Satasairaalan puolesta ja lukuun

Satasairaala voi ostaa esimerkiksi lääkäripalveluja ulkopuoliselta taholta. Silloin Satasairaala tekee sopimuksen ulkopuolisen tahon kanssa. Henkilötietosi tallentuvat siihen järjestelmään, joita palveluja tarjoava taho käyttää. Lisäksi tietosi toimitetaan Satasairaalalle.

 

Miten tietosi suojataan?

Potilastiedot täytyy pitää salassa. Niitä voivat lukea vain ne työntekijät, jotka osallistuvat hoitoosi. Työntekijä voi käyttää tietoja vain sen verran, kuin hoitosi sillä hetkellä vaatii. Työntekijä ei saa paljastaa tietoja myöskään sen jälkeen, kun hänen työsuhteensa päättyy.

Satasairaalan työntekijät ovat sitoutuneet näihin ehtoihin. Jokainen työntekijä allekirjoittaa tietosuojasitoumuksen. Satasairaala perehdyttää uudet työntekijät ja järjestää joka vuosi koulutuksia tietojen suojaamiseen liittyen.

 

Potilasasiakirjojen suojaus

Arkistoissamme on kulunvalvonta, eli siellä käynti jää aina näkyviin sähköiseen järjestelmään. Lisäksi ovissa on sähköinen lukitus.

Osastoilla ja poliklinikoilla olevat potilastiedot säilytetään valvotuissa tiloissa.

Satasairaalalla on tietosuojaohjeistus, joka määrittelee tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä. 

 

Mistä voit tilata potilastietojasi?

Voit tilata potilastietojasi Satasairaalasta Porista tai Harjavallan sairaalan arkistosta.

Satasairaala

Harjavallan sairaalan arkisto

 • Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
 • Puhelin 02 535 4911.