​Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen

Kuntalain (410/2015) 84§:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tietyin edellytyksin tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan koskee Satakunnan sairaanhoitopiirissä yhtymävaltuuston puheenjohtajistoa, yhtymähallituksen kaikkia jäseniä ja varajäseniä, tarkastuslautakunnan puheenjohtajia ja esittelijää, rakennustoimikunnan puheenjohtajia ja esittelijää sekä liikelaitos SataDiagin johtokunnan puheenjohtajia ja esittelijää. Virkamiestasolla ilmoitusvelvollisuus koskee sairaanhoitopiirin johtajaa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissaan tapahtuneet muutokset. Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kirjaamon kautta ja osoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ilmoitus on mahdollista täyttää joko paperisena tai tietokoneella. Sähköisesti täytetty lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan omakätisesti, jonka jälkeen se toimitetaan joko skannattuna tai paperisena Satakunnan sairaanhoitopiirin kirjaamoon (kirjaamo@satasairaala.fi). Kirjaamo avoinna maanantaista perjantaihin kello 9.00-14.00. Kirjaamon suljettuna ollessa asiakirjat voi toimittaa neuvontaan.
 

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoitusta ja –rekisteriä varten

Lomake sidonnaisuuksien ilmoittamista varten

Rekisteriseloste


Lisätietoja antavat             
Anna Alarautalahti-Heurlin
konsernilakimies 
puhelin 044 707 7888
 

Kirsi Kangasharju
vs. reviisori 
puhelin 044 707 7788                                  

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@satasairaala.fi