Opinnäytetöiden tarkoitus työelämän näkökulmasta

Opinnäytetöiden toteuttamisen tavoitteena osana Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämistoimintaa on tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa ja uusia välineitä potilaan hoidon ja asiakaspalvelujen kehittämiseen, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen, toimintamallien ja työtapojen kehittämiseen sekä palvelujärjestelmän toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arvioimiseen. Opinnäytetyöt pyritään nivomaan osaksi sekä alueellisia että sairaanhoitopiirin strategisia tavoitteita ja TYKS erva-alueen hoitotieteellistä tutkimusohjelmaa. Painopistealueet vuosille 2020-2025 ovat: Potilaslähtöiset palvelut ja potilaan voimavarat, hoitohenkilöstön voimavarat ja palvelujärjestelmä.

Sairaanhoitopiirin organisaatiossa toteutettavien terveystieteellisten ja ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden sekä kehittämistehtävien tulee liittyä toiminta- ja tavoitesuunnitelmissa painotettuihin hankkeisiin ja kehittämisalueisiin.

Tyks ERVA-alueen hoitotieteellinen tutkimusohjelma

Opinnäytetyön / tutkimuksen / kehittämistehtävän aloittaminen ja yhteydenotto Satakunnan sairaanhoitopiiriin

Opinnäytetyön tekijän tulee työn aloitusvaiheessa olla yhteydessä joko itse tai yliopiston/ammattikorkeakoulun ohjaajan välityksellä sen vastuualueen ylihoitajaan tai palvelupäällikköön, johon opinnäytetyö suuntautuu.

Kun opinnäytetyön tekijä on saanut hyväksynnän ylihoitajalta / palvelupäälliköltä, tulee hänen laatia kirjallinen suunnitelma, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • Kansilehti: Opinnäytetyön tekijän nimi, opinnäytetyön nimi, oppilaitos/muu organisaatio, päivämäärä
 • Tausta ja lähtökohdat
 • Tavoitteet ja tutkimusongelmat
 • Käytettävät menetelmät (kysely, haastattelu tms. ja liitteenä asiaa koskevat lomakkeet sekä tiedot lomakkeisiin liittyvistä mahdollisista käyttöluvista ja tekijänoikeuksista)
 • Kuvaus aineiston keruusta (miten ja milloin aineisto kerätään, minkälainen on tutkimus/selvitys otos)
 • Miten kohteena olevia henkilöitä informoidaan (myös suostumuskäytännöt tarvittaessa)
 • Miten osallistuvaa henkilöstöä informoidaan
 • Miten hankittu aineisto tullaan käsittelemään
 • Miten tulokset/tuotos tullaan raportoimaan/julkaisemaan (mm. saako sairaanhoitopiiri raportin käyttöönsä)
 • Miten aineisto tullaan säilyttämään, tallentamaan ja hävittämään
 • Suunnitelmasta tulee myös mainita opinnäytetyön ohjaaja ja mihin mahdolliseen sairaanhoitopiirin tai toimintayksikön hankkeeseen tai kehittämispainopistealueeseen työ liittyy
 • Lähteet
 • Liitteeksi käytettävät kysely- tai haastattelurungot, suostumuslomakkeet yms. aineiston keruuseen liittyvä materiaali.

 Suunnitelman pituus saa olla noin 6-7 sivua.

Tutkimuslupahakemus 
 

Lupakäytäntö ja sopimukset

Toimita suunnitelma liitteineen sekä lupahakemuksen kehittämisylihoitajalle, joka käy dokumentit läpi ja toimittaa ne tutkimusluvan myöntäjälle.

Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyön luvan myöntää sen vastuualueen ylihoitaja/palvelupäällikkö, jonka alueella opinnäyte- tai kehittämistyötä tullaan toteuttamaan. Jos toteutus tapahtuu useammalla vastuualueella, luvan voi myöntää hallintoylihoitaja. Jos selvitys kohdistuu potilaisiin, tarvitaan myös ylilääkärin hyväksyntä. HUOM! Ammattikorkeakoulujen perusopiskelijoiden (sairaanhoitajaopiskelijat ja vastaavat) opinnäytetöiden aineistonkeruut eivät pääsääntöisesti saa/voi kohdentua potilaisiin. Tieto tutkimusluvan myöntämisestä lähetetään luvan hakijalle.

Lisäksi ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden osalta laaditaan sopimus kyseisen ammattikorkeakoulun käytäntöjen mukaisesti.

 

Eettisen toimikunnan lausunto

Eettisen toimikunnan lausuntoa suositellaan silloin kun esim. opinnäytetyön aineistonkeruun kohdejoukkona ovat joko potilaat tai omaiset.

Tyks erva alueellinen lääketieteellinen eettinen toimikunta

Satakorkean eettinen toimikunta

Ennen kuin lähetät lupahakemuksen tarkista:

 • Lupahakemuksessa on yhteystietosi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä allekirjoituksesi.

 • Lupahakemuksessa on tutkimuksen ohjaajan/ohjaajien allekirjoitukset, nimenselvennys ja yhteystiedot.

 • Olet ollut yhteydessä sen alueen ylihoitajaan/palvelupäällikköön, jota opinnäytetyösi koskee.

 • Eettisen toimikunnan lausunto on tarvittaessa hakemuksen liitteenä.

 • Opinnäytetyö/tutkimussuunnitelmassa on kaikki tarvittavat liitteet.

 

Lupahakemuksen lähettäminen

Allekirjoitettu lupahakemus liitteineen lähetetään joko skannattuna sähköpostin liitetiedostona tai paperiversiona yhtenä kappaleena kehittämisylihoitajalle osoitteella:

SATSHP/Hallintokeskus
Kehittämisylihoitaja
Marita Koivunen
Sairaalantie 3
28500 Pori

 

Opinnäytetyön julkaiseminen ja jakelu

Satakunnan sairaanhoitopiiri ei pääsääntöisesti vastaa opiskelijoiden tutkimus- ja opinnäytetöiden raporttien kustannuksista eikä raporttien jakelun organisoinnista.

Toivottavaa on, että opinnäytetyön luvan myöntäneet saavat tiedon opinnäytetyön valmistumisesta ja mahdollisuuksien mukaan raportin käyttöönsä. Suositeltavaa on, että sairaanhoitopiirissä toteutettava opinnäytetyö julkaistaan sähköisesti.

Sähköisesti julkaistuja ammattikorkeakoulujen (SAMK, Diak) opinnäytetöitä on mahdollista selata alla olevien linkkien kautta ammattikorkeakoulujen tietokannoissa:

Satakunnan ammattikorkeakoulu 

Diakonia ammattikorkeakoulu 

Lisätietoja antavat tarvittaessa kehittämisylihoitaja ja klinikkaopettaja. 
Sähköposti etunimi.sukunimi@satasairaala.fi.

Kehittämisylihoitaja 
Marita Koivunen, puhelin 044 707 7887